wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dofinansowanie do OZE w ramach Programu Priorytetowego „Energia dla wsi”

Data utworzenia: 26-01-2023

Dofinansowanie do OZE w ramach Programu Priorytetowego „Energia dla wsi”

"W mądrej, zrównoważonej transformacji energetycznej powinny wziąć udział także obszary wiejskie. Zależy nam, aby inwestycje w OZE wykorzystywały dostępne w danym miejscu zasoby oraz odpowiadały lokalnym potrzebom"
- Anna Moskwa, Minister klimatu i środowiska -

Program „Energia dla wsi” jest ważnym krokiem dla rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich, a także kompleksową formą wsparcia budującą samowystarczalność energetyczną dla ich mieszkańców.

Od 25 stycznia 2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął się pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Energia dla wsi”, który potrwa do 15 grudnia 2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.Program w całości przewidziany jest do realizacji w latach 2022 – 2030.

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie w ramach rozpoczynającego się naboru będą mogli ubiegać się zarówno:

 1. spółdzielnia energetyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członek, będący przedsiębiorcą,
 2. powstająca spółdzielnia energetyczna w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. z 2018  poz. 2073, z późn. zm.),
 3. Rolnik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
  - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
  - dział specjalny produkcji rolnej.
  W przypadku osoby fizycznej, gdy  instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Jakie rodzaje inwestycji będzie można realizować w ramach Programu?

1. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:
   - instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV)
   - instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV)

2. W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:
   - elektrowni wodnych,
   - instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kWnie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie   większej 3 MW

3. W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kWnie większej 10 MW:
   - instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV)
   - instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV)
   - elektrowni wodnych,
   - instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.

4. Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z powyższych inwestycji

Formy dofinansowania.
Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia dla wsi”.

Alokacja środków
Kwota alokacji programu wynosi 1 000 000,00 tyś. zł, w tym:

 • dla dofinansowania w formie pożyczki – do 515 000,00 tyś. zł
 • dla dofinansowania w formie dotacji – do 485 000,00 tyś. zł

Przy czym alokacja pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 100 000 tyś. zł, w tym:

 • dla dofinansowania w formie pożyczki – 51 500,00 tyś. zł
 • dla dofinansowania w formie dotacji – do 48 500,00 tyś. zł

Wnioski w ramach programu „Energia dla wsi” przyjmuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co ważne, wnioski o pożyczki i dotacje będzie można składać tylko w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Generatora wniosków o dofinansowanie GWD.

Szczegółowe informacje nt. naboru wniosków i regulamin programu znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Źródło: NFOŚiGW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Opracowanie: Urszula Anculewicz