wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie, 31.01-15.03.2023 r.

Data utworzenia: 18-01-2023

Nabór wniosków w ramach poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie, 31.01-15.03.2023 r.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 16 stycznia 2023 r. ogłoszeniem Prezesa ARiMR dotyczącym możliwości pozyskania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020, prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie pomocy dla operacji realizowanych w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Termin naboru wniosków:  

od dnia 31 stycznia do dnia 15 marca 2023 r.

Wsparciem mogą zostać objęte następujące rodzaje operacji:

 • wykonanie nowego nawodnienia,
 • ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
 • ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru.

O pomoc, w obszarze nawadniania, może wnioskować rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Nie ma możliwości złożenia wniosku wspólnie przez więcej niż jednego rolnika.

Maksymalna kwota pomocy jaką można uzyskać na operacje w obszarze nawadniania w gospodarstwie, w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020 wynosi 100 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Limit pomocy z obszaru nawadniania w gospodarstwie nie łączy się z maksymalnymi limitami z obszarów A-D oraz obszaru zielona energia w gospodarstwie.

Pomoc będzie przyznawana w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się „młody rolnik".

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy:

1) wykonanie ujęć wody,

2) zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,

3) budowa albo zakup elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania

w gospodarstwie,

które mogą obejmować koszty:

 • wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub

zbiorników,

 • zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru,

magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych

instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających

i systemów do sterowania nawadnianiem,

 • budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do

nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

 • zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,
 • opłat za patenty lub licencje,

4) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”.

Wyżej wymienione inwestycje muszą spełnić określone wymagania:

 • muszą doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10% w przypadku ulepszenia istniejących instalacji;
 • wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko w przypadku powiększenia obszaru nawadniania;
 • wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody – w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry.

Realizację operacji oraz ponoszenie kosztów kwalifikowalnych można rozpocząć na własne ryzyko od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Nabory wniosków w przypadku Poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar nawadniania w gospodarstwie, odbywają się w sposób cykliczny.

 

>>> Dokumenty aplikacyjne dotyczące Poddziałania 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych <<<

obszar nawadniania w gospodarstwie

 

Poniżej do ściągnięcia broszura informacyjna:

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Paweł Urbanowicz