wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

III Konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

Data utworzenia: 16-01-2023

III Konkurs "Moja smart wieś - Wizje i Inicjatywy"

UWAGA KONKURS!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie realizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN w ramach operacji  

Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY.

Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj.

Cel konkursu:

Upowszechnienie i promocja koncepcji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich, identyfikacja różnorodnych innowacji społecznych i cyfrowych pojawiających się w przestrzeni wiejskiej oraz zaprezentowanie ich w formie elektronicznego banku wiedzy

Jak wziąć udział w Konkursie?

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie.

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

Do konkursu zgłaszane mogą być prace, w których zaprezentowano zrealizowane inicjatywy które pokażą w jaki sposób na obszarach wiejskich takie usługi między innymi jak: edukacja, transport, energia, opieka zdrowotna, usługi socjalne uczyniły dany obszar miejscem bardziej przyjaznym do życia zgodnie z założeniami podejścia smart villages. Oczekujemy również na opis wszelkich pomysłów (tzw. wizji), które sprawią, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii poprawi się jakość życia na wsi. 

W przypadku opisu należy przedstawić:

 1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;
 2. Lata realizacji*;
 3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;
 4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;
 5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;
 6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;
 7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;
 8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.       

( * elementy obowiązkowe )

Kryteria konkursu

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali.

Przewidywane efekty realizacji operacji:

 • zwiększenie zainteresowania i wiedzy wśród interesariuszy obszarów wiejskich na temat koncepcji smart villages, jej wdrażania i możliwych uzyskania korzyści w związku z podejmowaniem tej inicjatywy;
 • aktywizację mieszkańców wsi w poszukiwaniu rozwiązań koncepcji smart villages;
 • realizację nowych przedsięwzięć w ramach smart villages, bazujących na przykładach już dostępnych na stronie http://smart.irwirpan.waw.pl/ oraz zebranych w trakcie badań;
 • zwiększenie zainteresowania ideą inteligentnych wsi wśród decydentów w kontekście perspektywy finansowej UE 2023-2027.

 

Link do strony o konkursie, regulaminu i karty zgłoszeniowej.  https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy

Źródło: https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy
Opracowanie: Stajszczak Agnieszka