wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków - „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze zielona energia w gospodarstwie, 31.01-05.03.2023 r.

Data utworzenia: 16-01-2023

Nabór wniosków - „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze zielona energia w gospodarstwie, 31.01-05.03.2023 r.

Operacja  „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w obszarze zielona energia w gospodarstwie, w terminie od dnia 31 stycznia 2023 r. do dnia 15 marca 2023 r.

Warunki i tryb przyznawania pomocy, w tym szczegółowe informacje o prawach i obowiązkach beneficjentów, określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2101 oraz z 2022 r. poz. 2653), zwane dalej „rozporządzeniem wykonawczym”.

W przypadku operacji w obszarze zielona energia w gospodarstwie pomoc jest przyznawana, jeżeli inwestycja objęta tą operacją:

  1. dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest oraz jeżeli te urządzenia objęte pomocą będą usytuowane na gruntach rolnych zabudowanych;
  2. będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
  3. będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, o którym mowa w pkt 2, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 kilowat (kW), przy czym całkowita moc wykorzystywana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których należą m.in. koszty: zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii, zakupu pomp ciepła.

Wniosek o przyznanie pomocy należy wypełnić zgodnie z Instrukcją jego wypełniania.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR https://www.gov.pl/web/arimr/zielona-energia-nabor-31-stycznia---1-marca-2023-r 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście albo przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

Wniosek o przyznanie pomocy może być złożony osobiście albo przez upoważnioną osobę za pośrednictwem Biura Powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

W jednym naborze można złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie dotyczący danego gospodarstwa. W przypadku złożenia w jednym naborze więcej niż jednego wniosku o przyznanie pomocy w ww. obszarze wsparcia, ARiMR rozpatruje wyłącznie ten wniosek, który pierwszy wpłynął do ARiMR.

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej przez ARiMR przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji. O kolejności przysługiwania pomocy na operację w obszarze zielona energia w gospodarstwie decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach § 16 ust. 13 rozporządzenia wykonawczego.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Radosław Skudlarz