wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – tegoroczny nabór kończy się 30 grudnia br., nabór na rok przyszły zaczyna się 2 stycznia 2023 roku

Data utworzenia: 15-12-2022

Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej – tegoroczny nabór kończy się 30 grudnia br., nabór na rok przyszły zaczyna się 2 stycznia 2023 roku

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pragniemy przekazać, że do 31 grudnia 2021 r. rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwie w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub ASF mogą składać wnioski o wsparcie w ramach tegorocznego naboru. Rolnicy, którzy nie zdążą tego zrobić w tym roku, będą mogli ubiegać się o wsparcie od 3 stycznia 2022 r.  - rusza wtedy kolejny nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Wnioski o wsparcie w ramach tego poddziałania – zarówno w trwającym, jak i rozpoczynającym się wkrótce naborze, należy składać do biur powiatowych lub oddziałów regionalnych ARiMR: można to zrobić osobiście, przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych:

 • powódź,
 • deszcz nawalny,
 • suszę,
 • przymrozki wiosenne,
 • ujemne skutki przezimowania,
 • obsunięcie się ziemi,
 • lawinę,
 • grad,
 • huragan,
 • uderzenie pioruna.

Ponadto, o taką pomoc będą mogli wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

 

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, w danym roku kalendarzowym:

 • ponieśli straty w uprawach rolnych,
 • zwierzętach gospodarskich,
 • rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok,

w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

W przypadku wstąpienia ASF, o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji:

 • zabicie świń
 • lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF,

a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. Ponadto, w siedzibie stada, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w której przebywały świnie objęte ww. decyzja, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń, których dotyczyła ta decyzja.

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

W przypadku wystąpienia ASF, wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych.

Więcej informacji dotyczących 2022 r.

Nowy nabór - 2023 r.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Radosław Skudlarz