wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Od 30 września można składać wnioski o wsparcie w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem”

Data utworzenia: 23-09-2022 ; Data wydarzenia: 23-09-2022

Dofinansowanie może być przyznane hodowcom drobiu, bydła i świń, którzy mają zarejestrowaną działalność produkcyjną. Muszą oni oprócz tego posiadać prawo do nieruchomości, na terenie której prowadzą chów tych zwierząt.

Beneficjent tej pomocy, w ramach prowadzonej działalności rolniczej musi mieć podpisaną umowę ubezpieczenia zwierząt od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą. Zainteresowany tym dofinansowaniem nie może korzystać z innych dopłat do ubezpieczenia.

Pomoc przyznaje się w wysokości 70 proc. opłaconej składki, pod warunkiem że z umowy ubezpieczenia wynika, że wypłata odszkodowania nastąpi w przypadku wystąpienia szkód, które wyniosą ponad 20 proc., jednak dopłaty do ubezpieczenia nie mogą objąć okresu przed 1 kwietnia 2022 r.

O przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.:

  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:

- 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub

- 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub

- 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub

- 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub

-  4 sztuki bydła, lub

- 14 sztuk świń;

  • zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana w ratach - zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia z terminem płatności do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
  • temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,

Nabór wniosków w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” z PROW 2014-2020 będzie prowadzony od 30 września do 31 października 2022 r. Dokumenty będą przyjmować biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Wnioski można będzie złożyć osobiście, nadać rejestrowaną przesyłką pocztową lub za pośrednictwem formularza, który będzie udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych ARiMR, a także w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska