WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konferencja "Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód"

Data utworzenia: 05-03-2019 ; Data wydarzenia: 28-03-2019

Konferencja "Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód"

Konferencja „Gospodarka nawozami naturalnymi w hodowli bydła a ochrona wód” jest częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” realizowanej przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Debata, organizowana przy aktywnym współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ma za zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę zobowiązań UE, istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem przypisywany jest rolnictwu, szczególnie intensywnej hodowli zwierząt, niezbędne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, konieczność podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do wprowadzenia zmian w gospodarce nawozami i kontrolowania odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

W lipcu 2018 r. wszedł w życie „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Zobowiązuje on wszystkich rolników, którzy prowadzą produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy zawierające azot, do gospodarowania zgodnie z określonymi w nim wymogami. Przestrzeganie spełnienia wymogów „Programu azotanowego” jest elementem wzajemnej zgodności i podlega kontroli ARiMR oraz WIOŚ.

Konferencja z udziałem przedstawicieli MRiRW, MGMiŻŚ, ARiMR i WIOŚ będzie okazją do zaprezentowania nowych regulacji prawnych oraz dyskusji na temat ich konsekwencji dla rolników. Spotkanie służyć będzie również identyfikacji i promocji innowacji w systemach żywienia i utrzymania bydła, redukujących oddziaływanie na środowisko naturalne i ograniczających zanieczyszczenie wód.

Konferencja odbędzie się 28 marca 2019 r. | godz. 10:00 – 17:00
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

Opracowanie: Elżbieta Kaczyńska