wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Fundusz Gwarancji Rolnych

Data utworzenia: 09-08-2022

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, iż w odpowiedzi na problemy związane ze wzrostem stóp procentowych oraz problemów związanych z bieżącym finansowaniem gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw sektora przetwórstwa rolno-spożywczego został zwiększony poziom dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych z gwarancją FGR do 5 %.

Kredyt obrotowy z gwarancją FGR, to produkt finansowany z środków PROW 2014-2020 we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), którego dystrybucja odbywa się poprzez banki kredytujące, które podpisały umowy z BGK.

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania poprzez udzielanie gwarancji oraz dofinansowania w formie dopłat do oprocentowania kredytów obrotowych objętych tymi gwarancjami.

Gwarancja dla sektora rolnego z FGR może zostać udzielona w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:

 • 4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”

Fundusz został zasilony kwotą 291,8 mln zł, z tego 28 mln zł jest przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych.

W przypadku dużego zainteresowania tym programem, nie wykluczony jest wzrost alokacji i zwiększenie skali działania funduszu.

Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które posiadają podpisaną umowę z BGK:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • mBank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy
 • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Podstawowe warunki gwarancji

 • Zakres gwarancji - do 80 proc. kwoty kredytu
 • Wysokość prowizji - 0 proc. kwoty gwarancji
 • Okres gwarancji - kredyty obrotowe odnawialne: 39* miesięcy, kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy, kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
 • Rodzaje pomocy publicznej - pomoc de minimis albo pomoc publiczna
 • Maksymalna kwota gwarancji - 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca)

* zmiana wprowadzona w celu ograniczenia skutków pandemii COVID-19. Stanowi element pakietu pomocowego BGK dla firm.

Gwarancją z FGR może być objęty kredyt inwestycyjny lub kredyt obrotowy przedsiębiorcy, który jest:

 • rolnikiem albo
 • przetwórcą produktów rolnych, albo
 • przetwórcą produktów nierolnych.

Objęcie gwarancją kredytu obrotowego odnawialnego, w tym kredytu w rachunku bieżącym, jest możliwe w przypadku:

 • udzielania nowego kredytu,
 • odnowienia limitu kredytu na kolejny okres,
 • podwyższenia limitu kredytu. 

Dopłata do oprocentowania kredytu

 • dotyczy tylko kredytów obrotowych niepowiązanych z inwestycją EFRROW udzielonych z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2022 r.
 • obejmuje maksymalnie okres 12 miesięcy licząc od daty uruchomienia kredytu objętego gwarancją FGR i wynosi 2 punkty procentowe w skali roku dla kredytów udzielonych do 30 czerwca 2022 r. i 5 punktów procentowych dla kredytów udzielonych po 1 lipca 2022 r. ; jeżeli roczna stawka procentowa kredytu obrotowego jest niższa, to wysokość dopłaty równa się wysokości odsetek naliczonych przez bank kredytujący.
 • stanowi pomoc publiczną w przypadku kredytu udzielonego rolnikom oraz przetwórcom produktów rolnych albo pomoc de minimis w przypadku kredytu udzielonego przetwórcom produktów nierolnych.
Opracowanie: Agnieszka Stajszczak