wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Najistotniejsze modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Data utworzenia: 18-07-2022

Najistotniejsze modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

 

Po kolejnych uzgodnieniach z Komisją Europejską, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 15 lipca 2022 r. do akceptacji Komisji drugą wersję projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, zawierający zmiany wynikające z tych uzgodnień.

Najważniejsze zmiany

1. Dobrostan zwierząt – dodano nową interwencję: „Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń” - wsparcie m.in. wyposażenia w wybiegi, pastwisk oraz na poprawę warunków cyrkulacji powietrza w budynkach inwentarskich (ponad 300 mln euro środków publicznych).

2. Dobrostan zwierząt - zmiany Ekoschematu:

 • odejście od systemu wariantowego oraz dodanie nowych praktyk dotychczas niepremiowanych (np. zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 50%, utrzymanie na ściółce, dostęp do wybiegu, późniejsze odsadzenie młodych od matki, utrzymanie świń w cyklu zamkniętym),
 • realizacja w oparciu o system punktowy (1 pkt. odpowiada ok. 100 zł),
 • budżet na wsparcie podwyższonego dobrostanu zwierząt w ramach ekoschematu zwiększono dwukrotnie (do ok. 1,4 mld euro).

3. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi - nowy ekoschemat, który obejmuje 8 praktyk, tj.:

 • ekstensywne użytkowanie TUZ z obsadą zwierząt,
 • międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe,
 • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia – wariant podstawowy i wariant z wapnowaniem,
 • zróżnicowana struktura upraw,
 • wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji,
 • stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo,
 • uproszczone systemy uprawy,
 • wymieszanie słomy z glebą.

           Ekoschemat ten realizowany będzie w oparciu o system punktowy (1 pkt = ok. 100 zł).

4. Pozostałe ekoschematy obszarowe, nie będą objęte systemem punktowym. Stanowią oddzielne interwencje (ekoschematy), z zachowaniem dotychczasowych wymogów, wysokości wsparcia i powierzchni (produktów), tj:

 • obszary z roślinami miododajnymi,
 • prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin,
 • biologiczna ochrona upraw,
 • retencjonowanie wody na TUZ.

5. Rolnictwo ekologiczne - odstąpiono od wdrażania w ramach I filaru, tj. ekoschematu Rolnictwo ekologiczne. Środki alokowane w ramach budżetu Planu na ten ekoschemat zasiliły budżet ekoschematu Dobrostan zwierząt. Realizacja interwencji Rolnictwo ekologiczne w II filarze (z budżetem 905 mln euro), spowodowało ograniczenia pierwotnych budżetów interwencji II filara.

6. Odstąpiono od wprowadzenia ekoschematu: Przeznaczenie 7 % powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne”.

7. Normy dobrej kultury rolnej (DKR/GAEC), które będą stosowane w Polsce:

 • GAEC 7- poza wymogiem dywersyfikacji upraw, został dodany wymóg zmianowania upraw corocznie na powierzchni 40% gruntów ornych oraz wymóg nieprowadzenia dłużej niż 3 lata takiej samej uprawy w plonie głównym na wszystkich gruntach ornych w gospodarstwie. Zmieniono definicję „uprawy”, gdzie na potrzeby zmianowania i dywersyfikacji zrezygnowano z rozróżnienia formy jarej i ozimej.
 • GAEC 6 -  uzgodniono z Komisją, że wymóg obowiązku utrzymania pod okrywą ochronną gleby w gospodarstwie w okresie jesienno-zimowym będzie wynosił 80% powierzchni gruntów ornych. Dodano również wymogi dotyczące okrywy glebowej w uprawach trwałych (w sadach owocowych).
 • GAEC 5  - Zarządzanie orką, przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, w tym uwzględnianie nachylenia terenu – normą będą objęte grunty orne i uprawy trwałe (tj. sady – drzewa owocowe) położone na stokach o nachyleniu ≥ 14%.

​​​​​8.  Rozwój współpracy producentów w ramach systemów jakości żywności - wprowadzono nową interwencję (w miejsce interwencji Wsparcie uczestników unijnych  i krajowych systemów jakości żywności, której realizacja nie była możliwa ze względu na ostateczne brzmienie przepisów unijnych).  Nowa interwencja kierunkuje wsparcie na rzecz rozwoju współpracy rolników uczestniczących w systemach jakości żywności  (w tym systemu rolnictwa ekologicznego i systemu Chronionych Oznaczeń Geograficznych, Chronionych Nazw Pochodzenia oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności) oraz krajowych systemów jakości żywności. Celem interwencji jest wzmocnienie i rozwój współpracy w ramach systemów jakości żywności oraz rozwój produkcji i zapewnienie dostępności produktów wytwarzanych w ramach tych systemów na rynku.                                                        

9. Zrezygnowano z finansowania w roku budżetowym 2029 r. (kampania naboru wniosków kontynuacyjnych 2028 r.) wydatków rolnośrodowiskowych ze środków Planu.  Płatności za kampanię naboru wniosków kontynuacyjnych 2028 r. i 2029 r. dokonane zostaną z budżetu kolejnego planu strategicznego.

10. Zrezygnowano z realizacji interwencjiRozwój usług rolnictwa precyzyjnego na rzecz ochrony środowiska i klimatu”, a budżet tej interwencji zasilił interwencję „Rolnictwo ekologiczne”  (przeniesioną z I filara),  przy utrzymaniu wsparcia na rzecz usług dla rolnictwa i leśnictwa w formie wsparcia zwrotnego.

11. Zwiększono limit wydatków na środowisko w II filarze z 37,41% do 43,44%.

12. Zwiększono limit wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego poprzez zmianę udziału użytków rolnych objętych wsparciem w ramach WPR:                   z 3,52% na 4,53%  (tzn. z ok. 513 tys. ha na 659 tys. ha).

Pozostałe zmiany wynikające z negocjacji z Komisją Europejską:

 • Zmieniono zakres i podniesiono budżet interwencji: Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej - usunięto małe elektrownie wodne, wprowadzono instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego).
 • Zrezygnowano z ograniczenia dotyczącego jednorazowej możliwości skorzystania przez rolnika z danej usługi doradczej w okresie realizacji Planu w interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”.
 • Doprecyzowano zakres wsparcia w interwencjiInwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”, co pozwoliło na inwestycyjne uzupełnienie praktyk realizowanych w ramach ekoschematu w tym m.in. inwestycje w zakresie rolnictwa precyzyjnego, retencjonowania wody w gospodarstwie przy jednoczesnej rezygnacji z możliwości wspierania rozwiązań przeciwprzymrozkowych, czy przeciwgradowych (za wyjątkiem siatek przeciwgradowych).
 • Ograniczono kwoty wsparcia interwencji Współpraca  grup operacyjnych EPI. Wprowadzono preferencje dla projektów z budżetem do 350 tys. PLN. Maksymalne dofinansowanie nie może przekroczyć 2,5 mln PLN. Wsparcie przygotowawcze wyniesie maksymalnie 50 tys. PLN. Zmiany w tym zakresie pozwolą na realizację większej liczby małych praktycznych i innowacyjnych projektów.
 • Przeniesiono do II filaru interwencje dotyczące utrzymania zadrzewień śródpolnych oraz systemów rolno-leśnych, założonych w ramach inwestycji realizowanych z Planu (projektowane pierwotnie w ramach ekoschematów).
Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo
Opracowanie: Maria Suszko