WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022

Data utworzenia: 20-05-2022 ; Data wydarzenia: 06-06-2022

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola.

Honorowy patronat nad spotkaniami objęli: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola 2022 w Poświętnym, odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo przyszłości”.

Celem organizacji II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Podczas wydarzenia rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. W programie spotkań przewidziano m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki oraz konsultacje z doradcami.

Podczas 19 spotkań powiatowych prezentować będziemy poletka demonstracyjne zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego oraz roślin bobowatych, które prowadzone są z uwzględnieniem zasad integrowanej ochrony roślin, a w szczególności zastosowania odmian odpornych i tolerancyjnych na agrofagi wpisanych na listę odmian zalecanych do uprawy w rejonie Warmii i Mazur. W czasie sesji praktycznych w gospodarstwach rolnych uczestnicy naocznie będą mogli porównać poziom plonowania oraz odporności na agrofagi. Podczas części teoretycznej spotkań rolnicy zapoznają się z najnowszymi technologiami uprawy, a także będą mieli możliwość konsultacji z ekspertami i doradcami nt. metod uprawy zastosowanych na poletkach demonstracyjnych, metod integrowanej ochrony roślin, prowadzenia monitoringu agrofagów oraz ich wpływu na ochronę środowiska naturalnego i zachowania różnorodności biologicznej. Wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Pani Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl.

Harmonogram II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola 2022:
6 czerwca - powiat iławski
7 czerwca - powiat nowomiejski
8 czerwca - powiat ostródzki
9 czerwca - powiat olsztyński
10 czerwca - powiat elbląski
20 czerwca - powiat gołdapski
21 czerwca - powiat olecki
22 czerwca - powiat ełcki
23 czerwca - powiat giżycki
24 czerwca - powiat piski
27 czerwca - powiat braniewski
28 czerwca - powiat bartoszycki
29 czerwca - powiat kętrzyński
30 czerwca - powiat węgorzewski
1 lipca - powiat lidzbarski
4 lipca - powiat mrągowski
5 lipca - powiat szczycieński
6 lipca - powiat nidzicki
7 lipca - powiat działdowski

Szczegóły spotkań już wkrótce - wraz z programami i miejscami sesji praktycznych na polach.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik