wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Atestacja opryskiwaczy

Data utworzenia: 30-12-2021

Atestacja opryskiwaczy

Planowane na 2024 rok badanie sprawności technicznej opryskiwaczy polowych

Powiat

Diagnosta

Kontakt telefoniczny

bartoszycki

Czesława Orłowska-Staniszewska
Wojciech Staniszewski

665 910 634

697 632 492

braniewski

Arkadiusz Grędziński

665 992 220

działdowski

Grzegorz Jędrzejek

665 990 472

elbląski

Arkadiusz Grędziński

665 992 220

ełcki

Karol Siennicki

665 892 079

giżycki

Emil Kobiela

695 990 251

gołdapski

Maria Kapuścińska

665 892 311

iławski

Grzegorz Kasprowicz

665 920 536

kętrzyński

Czesława Orłowska-Staniszewska

665 910 634

lidzbarski

Wojciech Staniszewski

697 632 492

mrągowski

Czesława Orłowska-Staniszewska

665 910 634

nowomiejski

Grzegorz Jędrzejek

665 990 472

nidzicki

Mariusz Frelik

665 890 162

olecki

Maria Kapuścińska

665 892 311

olsztyński

Jerzy Bancewicz

Mariusz Frelik

697 632 064

665 890 162

ostródzki

Grzegorz Kasprowicz

665 920 536

piski

Emil Kobiela

695 990 251

szczycieński

Jerzy Bancewicz

697 632 064

węgorzewski

Karol Siennicki

665 892 079

Nr wpisu do rejestru: 28/62/3945

Koordynator: Jerzy Bancewicz, tel. 697 632 064.
Osoba do kontaktu: Sylwia Walesieniuk, tel. 665 880 978, e-mail: s.walesieniuk@w-modr.pl.

Nierównomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni pola niesie ze sobą ryzyko ograniczenia efektywności zabiegu. W konsekwencji powoduje to konieczność wykonania większej liczby oprysków. Jednocześnie w miejscach, w których ilość zastosowanego środka ochrony roślin jest nadmierna, powstaje zagrożenie nagromadzenia się pozostałości w płodach rolnych oraz w środowisku naturalnym.

Stosowanie środków ochrony roślin przy wykorzystaniu niesprawnego sprzętu stwarza ryzyko powstania skażeń punktowych oraz naraża zdrowie operatora i konsumenta.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie świadczy usługi odpłatnego badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin. Rodzaje sprzętu przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin, których sprawność techniczna będzie potwierdzana przez diagnostów Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie:

 •   opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe
 •   opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych
 •   inny sprzęt kolejowy
 •   zaprawiarki do nasion
 •   opryskiwacze szklarniowe
 •   samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu
 •   pozostały sprzęt do stosowania środków ochrony roślin. 

WMODR przypomina, że art. 48 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 08 marca 2013 r. nakłada na rolników obowiązek stosowania środków ochrony roślin sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie z przeznaczeniem, zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.

Jaki sprzęt podlega obowiązkowym badaniom?
Obowiązkowym badaniom podlegają:

 1. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
 2. opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
 3. opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
 4. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych;
 5. urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
 6. instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
 7. sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
 8. sprzęt agrolotniczy;
 9. sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów.

Nowy sprzęt do stosowania środków ochrony roślin
Badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia. Następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin wyszczególnionego w punktach 1-4 przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata. Pozostały wymieniony sprzęt bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat.

Przed badaniem technicznym opryskiwacza należy:

 • umyć opryskiwacz z zewnątrz i wewnątrz,
 • sprawdzić kompletność i stan osłon elementów ruchomych,
 • wlać do zbiornika czystą wodę do 2/3 jego pojemności.

Badania mogą się odbywać w siedzibie stacji oceny opryskiwaczy lub u posiadacza sprzętu, jeżeli zapewnione są odpowiednie warunki.

Posiadacz opryskiwacza sprawnego technicznie po wykonaniu badania otrzymuje zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz znak kontrolny.


Opracowanie: Jerzy Bancewicz