WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wydłużony nabór wniosków - poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary A, B, C, D

Data utworzenia: 02-06-2021

Wydłużony nabór wniosków - poddziałanie 4.1.3 Modernizacja gospodarstw rolnych - obszary A, B, C, D

Od 21 czerwca do 20 września 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.


Maksymalne wsparcie z PROW 2014-2020  można otrzymać na inwestycje związane z:

 • rozwojem produkcji prosiąt (obszar A) - 900 tys. zł;
 • rozwojem produkcji mleka krowiego (obszar B) - 500 tys. zł;
 • rozwojem produkcji bydła mięsnego (obszar C) - 500 tys. zł.
 • racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) - 500 tys. zł (w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- 200 tys. zł .

Limitów pomocy nie można łączyć. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a  w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników – 60%.


O pomoc mogą ubiegać się rolnicy (osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe prawa handlowego, wspólnicy spółki cywilnej), którzy spełniają wymagania m.in. dotyczące:

- wielkości ekonomicznej gospodarstwa w operacji:

 • w obszarze A nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 250 tys. euro
 • w obszarze B nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro:
  • jeżeli w gospodarstwie tym na dzień złożenia wniosku jest utrzymywane co najmniej 25 krów mlecznych lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, albo
  • jeżeli w gospodarstwie na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest utrzymywane co najmniej 15 krów mlecznych lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej 15 maja roku, w którym zostanie złożony wniosek o płatność końcową, wyniesie co najmniej 25,
  • jeżeli operacja jest realizowana przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat, (rozpoczęła kierowanie gospodarstwem nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy oraz posiada kwalifikacje zawodowe ), a :
   • - w gospodarstwie tym na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy jest utrzymywane mniej niż 15 krów mlecznych lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony ten wniosek,
   • - albo nie są utrzymywane krowy mleczne lub krowy, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, i w wyniku realizacji operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, liczba krów mlecznych lub krów, które przekroczą wiek 24 miesięcy najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym zostanie złożony wniosek o płatność końcową, wyniesie co najmniej 25,
 • w obszarze C i D nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 200 tys. euro

W przypadku gdy operację mają realizować osoby wspólnie wnioskujące, pomoc może być przyznana, jeżeli wielkość ekonomiczna gospodarstwa osoby wspólnie wnioskującej jest mniejsza niż 13 tys. euro, jeżeli:

 • suma wielkości ekonomicznych gospodarstw osób wspólnie wnioskujących wynosi co najmniej 15 tys. euro;
 • w wyniku realizacji operacji, w roku złożenia wniosku o płatność końcową, gospodarstwo każdej z tych osób osiągnie wielkość ekonomiczną wynoszącą co najmniej 13 tys. euro.

- wielkości gospodarstwa rolnego - co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, realizacji operacji, która prowadzi do wzrostu wartości dodanej brutto co najmniej o 10 % oraz dostosowania zakresu rzeczowego operacji do skali i potrzeb gospodarstwa,

- prowadzonej działalności rolniczej - w celach zarobkowych w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych,


Wnioski o przyznanie pomocy wraz z towarzyszącymi dokumentami należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR (lub za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej właściwego OR ARiMR), w następujący sposób:

 • poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów,lub
 • w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP - otwórz, lub
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Broszura informacyjna - otwórz

Modernizacja gospodarstw rolnych - dokumenty aplikacyjne

Źródło: www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Maria Suszko