WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Korzystanie z usług doradczych

Data utworzenia: 01-01-2020

Korzystanie z usług doradczych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje operację w zakresie świadczenia usług doradczych w ramach poddziałania 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego PROW 2014-2020.

W ramach operacji są realizowane trzyletnie programy doradcze w gospodarstwach rolnych położonych w trzech podregionach statystycznych NUTS-3 województwa warmińsko-mazurskiego (podregion elbląski, podregion ełcki, podregion olsztyński).

Celem operacji jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek, a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Rodzaje programów doradczych:

Program doradczy nr 1

1.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

1.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.

1.3. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności.

Program doradczy nr 2

2.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

2.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.

2.3. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP.

Program doradczy nr 3

3.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

3.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.

3.3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów.

Program doradczy nr 4

4.1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa rolnego.

4.2. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym.

4.3. Uczestnictwo w systemach jakości lub system rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania rolnictwo ekologiczne

 

Usługi doradcze są świadczone rolnikom bezpłatnie.

Operacja zakłada realizację 842 programów doradczych.

Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Działanie 2 – „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” poddziałanie 2.1 „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Koordynacja projektu:

Sekcja Transferu Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie

mgr Mirosław Paszotta, 89/ 535 76 84, wew. 46; tel. kom. 695 990 224; e-mail: m.paszotta@w-modr.pl

mgr Agnieszka Pyzel, 89/ 535 76 84, wew. 52; tel. kom. 665 690 624; e-mail: a.pyzel@w-modr.pl

Opracowanie: Marcin Cyrankowski