wmodr.pl

Nowelizacja ustawy Prawo łowieckie

W dniu 15.06.2018 roku znowelizowano ustawę Prawo łowieckie (z 13 października 1995 roku Dz.U. 2018 poz. 1507). Na podstawie dokonanych zmian w ustawie zmieniony został tryb postępowania podczas szacowania strat w uprawach rolnych. Najistotniejsza zmiana dotyczy wyłączenia z procesu szacowania szkód przedstawiciela gminy, właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Zgodnie z nowelizacją  w skład zespołu, szacującego szkody łowieckie wchodzą:

  •     przedstawiciel koła łowieckiego (dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego)
  •     właściciel lub posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda oraz
  •     przedstawiciel właściwego ośrodka doradztwa rolniczego.

Niezmienny pozostał zapis o możliwości powołania, na wniosek ww. osób, przedstawiciela izby rolniczej.

Ciężar finansowania uczestnictwa przedstawicieli ODR wzięły na siebie Lasy Państwowe. Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa środowiska (z dnia 12 października 2018 roku) zryczałtowany koszt udziału przedstawiciela wojewódzkiego ODR w szacowaniu szkód łowieckich, ustalaniu wysokości odszkodowania, za udział w oględzinach albo szacowaniu ostatecznym zakończonym sporządzeniem protokołu wynosi 100 zł. Jeżeli ten sam przedstawiciel tego samego dnia bierze udział w szacowaniu więcej niż jednej szkody łowieckiej na terenie tej samej gminy, zryczałtowany koszt zwiększa się o 25 zł za udział w każdych kolejnych oględzinach albo każdym kolejnym szacowaniu ostatecznym, zakończonych sporządzeniem w tym dniu protokołu.

Istotną zmianą jest także miejsce składania zgłoszenia szkody łowieckiej. Nowelizacja ustawy zakłada, iż wnioski o szacowanie szkody składane będą do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego. Będą oni pełnić wiodącą rolę w pracach oraz będą odpowiedzialni za przyjęcie zgłoszenia, ustalenie terminu szacowania. powiadomienie stron oraz za sporządzenie protokołu z czynności szacowania. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego oraz właściwy ośrodek doradztwa rolniczego o planowanej dacie dokonania oględzin uprawy w terminie 3 dni od otrzymania wniosku o szacowanie.
Należy przy tym zaznaczyć, iż niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
Niezwłocznie po zakończeniu szacowania dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół, do którego członkowie zespołu mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem.
Nowelizacja ustawy nałożyła na rolnika obowiązek poinformowania dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o planowanym sprzęcie uszkodzonej uprawy w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca lub zarządca obwdu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu, od którego nie wniesiono odwołania.
Należy podkreślić, że za szkody wyrządzone przez dziki, jelenie, daniele i sarny na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich oraz podczas wykonywania polowania odpowiadają dzierżawcy bądź zarządcy obwodów łowieckich. Z kolei za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez łosie, żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie oraz bobry odpowiada Skarb Państwa i to on wynagradza te szkody.

 

Opracowanie: Aleksandra Wołosiuk - Burda