wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Ekstensywne użytkowanie TUZ z osbadą zwierząt

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych (TUZ) z obsadą zwierząt


Celem praktyki jest promowanie właściwego gospodarowania na TUZ z uwzględnieniem optymalnego zagęszczenia zwierząt. Praktyka przyczynia się również do przeciwdziałania negatywnemu trendowi, jakim jest zaprzestawanie utrzymywania zwierząt trawożernych w gospodarstwach posiadających TUZ. Utrzymywanie odpowiedniej obsady zwierząt na TUZ jest uzasadnione z punktu widzenia ochrony gleb. Ekstensywne użytkowanie pastwisk zmniejsza ryzyko degradacji węgla w glebie, a ekstensywny wypas zwierząt trawożernych jest naturalną, najtańszą i jednocześnie najskuteczniejszą formą ochrony różnorodności biologicznej użytków zielonych.


Wsparcie w ramach praktyki jest przyznawane:
• do powierzchni TUZ położonych poza obszarem Natura 2000, będących w posiadaniu rolnika, ale również do powierzchni TUZ, jeżeli w dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności w ramach ekoschematów, użytki te były położone poza obszarem Natura 2000, a w trakcie realizacji praktyki zostały włączone do obszaru Natura 2000;
• dla posiadaczy zwierząt trawożernych wymienionych w tabeli 2, których:
– liczba sztuk została przeliczona na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) zgodnie ze współczynnikami zawartymi w tabeli,
– obsada w gospodarstwie w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września wynosi co najmniej 0,3 DJP/ha TUZ i maksymalnie 2 DJP/ha TUZ;
• jeżeli w okresie realizacji praktyki TUZ nie został zaorany.

Tabela 2. Współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP

Współczynnik przeliczeniowysztuk zwierząt na DJP


Konie ras dużych
1 Ogiery, klacze, wałachy 1,2
2 Źrebaki powyżej 2 lat 1
3 Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,8
4 Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,5
5 Źrebięta do 6 miesięcy 0,3
Konie ras małych
6 Ogiery, klacze, wałachy 0,6
7 Źrebaki powyżej 2 lat 0,5
8 Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,35
9 Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,2
10 Źrebięta do 6 miesięcy 0,12


Bydło
11 Buhaje 1,4
12 Krowy 1
13 Jałówki cielne 1
14 Jałówki powyżej 1 roku 0,8
15 Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,3
16 Opasy powyżej 1 roku 0,9
17 Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,36
18 Cielęta do 6 miesięcy 0,15


Bawoły domowe
19 Bawół domowy powyżej 2 lat 0,7
20 Bawół domowy od 1 roku do 2 lat 0,4
21 Bawół domowy od 6 miesiąca
do 1 roku 0,3
22 Bawół domowy do 6 miesiąca 0,13


Kozy
23 Kozy matki 0,15
24 Koźlęta do 3,5 miesięcy 0,05
25 Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku 0,08
26 Pozostałe kozy 0,1


Owce
27 Owce powyżej 1,5 roku 0,1
28 Tryki powyżej 1,5 roku 0,12
29 Jagnięta do 3,5 miesięcy 0,05
30 Tryczki 0,08
31 Maciorki 0,1


Drób
32 Gęsi 0,008


Muły
33 Muł powyżej 2 lat 0,6
34 Muł od 1 roku do 2 lat 0,3
35 Muł do 1 roku 0,1


Osły
36 Osioł powyżej 2 lat 0,5
37 Osioł od 1 roku do 2 lat 0,25
38 Osioł do 1 roku 0,07


Alpaki
39 Samice powyżej 1 roku 0,11
40 Samce powyżej 1 roku 0,12
41 Młode od 6 miesiąca do 1 roku 0,05
42 Cielęta/cria do 6 miesięcy 0,03


Lamy
43 Samice powyżej 1 roku 0,20
44 Samce powyżej 1 roku 0,19
45 Młode od 6 miesiąca do 1 roku 0,12
46 Cielęta/cria do 6 miesięcy 0,05
Jelenie szlachetne
47 Byki 0,42
48 Łanie 0,24
49 Pozostałe 0,1


Daniele
50 Byki 0,22
51 Łanie 0,13
52 Pozostałe 0,06


Informacja o posiadanych zwierzętach pochodzi z komputerowej bazy danych – Systemu Identyfikacji i RejestracjiZwierząt (IRZ) – prowadzonej przez ARiMR.

W przypadku zwierząt z gatunków: alpaka (Vicugna pacos), daniel (Dama dama), jeleń szlachetny (Cervus elaphus), lama (Lama glama), osioł (Equus asinus) i muł (Equus mule) – które nie zostały zgłoszone do komputerowej bazy danych, informacje o ich posiadaniu rolnik przekazuje w oświadczeniu składanym do kierownika biura powiatowego ARiMR.


 PAMIĘTAJ!
Oświadczenie o posiadanych zwierzętach z gatunków: alpaka, daniel, jeleń szlachetny, lama, osioł i muł powinno być dostarczone w terminie do dnia 7 października roku, w którym rolnik wnioskuje o przyznanie płatności w ramach tej praktyki.
Uwaga! Do płatności kwalifikują się również zwierzęta małżonka rolnika, o ile współmałżonek ten wyraził pisemną zgodę na przyznanie rolnikowi płatności z uwzględnieniem zwierząt, których jest posiadaczem.

 

Praktyka Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt nie łączy się z:
• Ekoschematem Obszary z roślinami miododajnymi;
• Praktyką Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe;
• Praktyką Zróżnicowana struktura upraw;
• Praktyką Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
• Praktyką Uproszczone systemy uprawy;
• Praktyką Wymieszanie słomy z glebą;
• Ekoschematem Biologiczna ochrona upraw.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska