wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >> Płatności bezpośrednie >>

Ekoschemat: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi- Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

Praktyka: Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo

 

Praktyka przyczynia się do lepszego wykorzystania składników pokarmowych dostępnych w nawozach naturalnych przy jednoczesnym ograniczeniu emisji amoniaku i podtlenku azotu. Zachęca do stosowania metod doglebowych podczas aplikacji płynnych nawozów naturalnych. Aplikacja doglebowa, zmniejszając kontakt nawozu z powietrzem,zwiększa jego przenikanie do gleby. Innym rozwiązaniem jest np. rozlewanie płynnych nawozów, ale bezpośrednio w łan roślin z zastosowaniem węży wleczonych lub rozlewaczy z redlicą płozową.

 

Wsparcie w ramach praktyki jest przyznawane do powierzchni gruntów ornych i trwałych użytków zielonych, jeżeli rolnik:
• zastosował nawozy naturalne płynne lub produkty pofermentacyjne innymi metodami niż rozbryzgowo.


Uwaga! W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki nabył nawóz naturalny płynny lub produkt pofermentacyjny, jest obowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający ich zakup lub nabycie.

Potwierdzeniem realizacji praktyki jest przesłanie zdjęć geotagowanych z wykorzystaniem aplikacji udostępnionejprzez ARiMR.

Na zasadzie odstępstwa, w przypadku, jeżeli rolnik nie może wykonać zdjęcia geotagowanego, jest on zobowiązany do dostarczenia oświadczenia o wykonaniu praktyki oraz do prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych, w którym znajdą się zapisy potwierdzające jej wykonanie.

 

  W 2024 r.  rolnicy mogą potwierdzać praktykę Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo poprzez oświadczenia zamiast zamiast zdjęć geotagowanych

 

Kiedy składać oświadczenia lub przesyłać zdjęcia geotagowane?

Rolnik, który zrealizował daną praktykę, będzie mógł składać oświadczenia lub przesyłać zdjęcia geotagowane w roku składania wniosku o przyznanie płatności, ale:

  • przed dniem złożenia wniosku lub przed 15 marca – zdjęcie/oświadczenie powinno zostać złożone niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia złożenia tego wniosku;
  • po dniu złożenia wniosku – zdjęcie/oświadczenie powinno zostać złożone w terminie 14 dni od dnia zrealizowania praktyki, ale nie później niż do 7 listopada tego roku, w którym został złożony wniosek.

 

Praktyka Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo nie łączy się z:
• Ekoschematem Obszary z roślinami miododajnymi;
• Praktyką Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, jeżeli nawóz lub produkt pofermentacyjny mają
być zastosowane bezpośrednio przed wysiewem międzyplonu;
• Praktyką Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji;
• Praktyką Wymieszanie słomy z glebą.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska