wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Informacje ekonomiczne >>

Umowa dzierżawy gruntów rolnych a ubezpieczenie rolnicze

Umowa dzierżawy gruntów rolnych a ubezpieczenie rolnicze

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników zawarcie umowy dzierżawy na grunty rolne potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Potwierdzenie to potrzebne jest do celów określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym, czyli do udokumentowania

- zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, przy jednoczesnym niewyzbyciu się przez niego własności gospodarstwa rolnego (dotyczy emerytów i rencistów),

- oraz domniemania, że dzierżawca takich gruntów prowadzi na nich działalność rolniczą, co stanowi podstawę do ustalenia ustawowych przesłanek do objęcia go  ubezpieczeniem społecznym rolników.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia umowy.

Wójt nie wnika natomiast w to, kto jest stroną umowy czy w jej treść. Wójt nie weryfikuje zgodności treści tej umowy z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zatem potwierdzenie umowy dzierżawy przez wójta, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie oznacza stwierdzenia, że taka umowa jest: ważna, prawidłowa  i wywołuje określone skutki prawne.

Regulacja prawna w zakresie potwierdzania umów dzierżawy nie powinna być interpretowana rozszerzająco i tym samym, nie jest wymagane od wójta podejmowanie dodatkowych czynności oprócz potwierdzenia zawarcia tych umów.

Przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie upoważniają wójta do prowadzenia rejestrów obejmujących potwierdzenia umów dzierżawy. W związku z tym wójt nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych osób zawierających takie umowy.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda