wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Samodzielne stanowiska

radca prawny Karolina Niedzielska - Stanowisko do Spraw Obsługi Prawnej 
tel. 89/ 526 44 39, wew. 61

mgr inż. Aneta Majchrzak - Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel. 89/ 526 44 39, wew. 61

mgr inż. Ewa Janowiak - Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 89/ 526 44 39, wew. 61

mgr Joanna Szatkowska - Stanowisko do Spraw Zarządzania Jakością
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 697 700 707, e-mail: j.szatkowska@w-modr.pl


Do zadań Stanowiska do Spraw Obsługi Prawnej należy w szczególności:

 1. obsługa prawna Ośrodka Doradztwa i nadzór nad stosowaniem prawa, udzielenie wyjaśnień dotyczących obowiązującego stanu prawnego;
 2. opiniowanie pod względem formalno-prawnym zawieranych umów;
 3. opiniowanie pod względem prawnym przepisów wewnętrznych Dyrektora;
 4. reprezentowanie Ośrodka Doradztwa przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem;
 5. udzielanie porad rolnikom z zakresu rolnictwa;
 6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i wynikających z ustawy o radcach prawnych.

Do zadań Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy w szczególności:

 1. zapewnienie realizacji obowiązków Ośrodka Doradztwa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 2. przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 4. sporządzanie okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 5. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (m.in.: wypadki przy pracy, stwierdzone choroby zawodowe, pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy);
 7. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego.

Do zadań Stanowiska do Spraw Bezpieczeństwa Informacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych należy w szczególności:

 1. opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 2. zarządzanie Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
 3. przeprowadzanie raz do roku rewizji dokumentacji;
 4. przeprowadzanie postępowań poincydentalnych;
 5. zarządzanie incydentami bezpieczeństwa;
 6. raportowanie Dyrektorowi o wykrytych incydentach bezpieczeństwa;
 7. współpraca z Dyrekcją i kierownikami komórek organizacyjnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 8. wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 9. nadzór nad rejestracją i aktualizacją zbiorów danych osobowych w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych;
 10. prowadzanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych;
 11. dokonywanie cyklicznej oceny zgodności Ośrodka Doradztwa pod kątem ochrony danych osobowych;
 12. zapewnienie przestrzegania przepisów o dostępie do informacji publicznej dotyczącej działalności Ośrodka Doradztwa;
 13. planowanie, koordynacja i realizacja działań w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych na potrzeby Ośrodka Doradztwa;
 14. prowadzanie szkoleń dla pracowników Ośrodka Doradztwa w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
 15. współpraca z pozostałymi podmiotami terytorialnymi zarządzania kryzysowego i spraw obronnych;
 16. przygotowanie koncepcji wykonania zadań obronnych oraz koordynacja procesu planowania i realizacji zadań;
 17. tworzenie warunków do wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;
 18. opracowanie i aktualizowanie dokumentów planowania operacyjnego oraz programowania obronnego;
 19. opracowanie dokumentacji i przygotowanie elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;
 20. analiza realności przyjętych rozwiązań i procedur realizacji zadań obronnych;
 21. planowanie i realizowanie procesu szkolenia obronnego;
 22. udział w przygotowaniu rezerw osobowych na potrzeby wykonywania zadań obronnych;
 23. współudział w realizacji zadań dotyczących współpracy cywilno-wojskowej;
 24. współuczestniczenie w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

Do zadań Stanowiska do Spraw Zarządzania Jakością należy w szczególności:

 1. koordynowanie i nadzorowanie działań wynikających z ustanowienia i wdrożenia systemu zarządzania jakością;
 2. wykonywanie zadań służących utrzymaniu, modyfikowaniu oraz rozwojowi systemu zarządzania jakością;
 3. planowanie i nadzór nad realizacją wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością;
 4. nadzór nad realizacją działań korygujących i zapobiegawczych.
Opracowanie: Bartosz Duda