wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Kadr i Organizacji Pracy

Pracownicy Działu Kadr i Organizacji Pracy:

Małgorzata Wolak - p.o. Kierownika Działu Kadr i Organizacji Pracy - pokój nr 13
tel. 89/ 535 76 84, wew. 38; tel. kom. 665 960 418, e-mail: m.wolak@w-modr.pl

Agnieszka Świstak  - Specjalista Działu Kadr i Organizacji Pracy - pokój nr 13
tel. 89/ 535 76 84, wew. 38; tel. kom. 665 890 140, e-mail: a.swistak@w-modr.pl

Jolanta Wasilewska - Specjalista Działu Kadr i Organizacji Pracy - pokój nr 13
tel. 89/ 535 76 84, wew. 38; tel. kom. 723 991 189, e-mail: j.wasilewska@w-modr.pl

Urszula Tęgowska - Specjalista - SEKRETARIAT WMODR - pokój nr 11
tel. 89/ 535 76 84, wew. 31; tel. kom. 665 890 245; fax 89/ 535 76 84, wew. 47, e-mail: sekretariat@w-modr.pl


Do zadań Działu Kadr i Organizacji Pracy należy w szczególności:

 1. prowadzenie zbioru dokumentów dotyczących podstaw prawnych działania Ośrodka Doradztwa oraz zapewnienie upowszechnienia treści tych dokumentów wśród pracowników Ośrodka Doradztwa;
 2. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem właściwej oraz zgodnej z przepisami organizacji pracy w Ośrodku Doradztwa, w tym:
  - przygotowanie projektów regulaminów m.in.: organizacyjnego, pracy,  wynagradzania oraz projektów ich zmian,
  - zapewnienie przestrzegania zgodności zakresów czynności pracowników Ośrodka Doradztwa z regulaminem organizacyjnym,
  - prowadzenie rejestru zarządzeń, decyzji, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju wsi w sprawach dotyczących działalności Ośrodka Doradztwa oraz zapewnienie ich przekazania do realizacji wszystkim merytorycznie właściwym komórkom organizacyjnym,
 3. realizacja zadań związanych z kierowaniem i zarządzaniem Ośrodkiem Doradztwa przez Dyrektora, w tym:
  - prowadzenie bieżących spraw na zlecenie Dyrektora,
  - prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora oraz zapewnienie właściwego wewnętrznego obiegu zarządzeń,
  - prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 4. prowadzenie sekretariatów Dyrektora i Zastępców Dyrektora;
 5. prowadzenie spraw pracowniczych pracowników Ośrodka Doradztwa, w tym:
  - prowadzenie akt osobowych pracowników,
  - prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, ustalaniem wynagrodzeń, udzielaniem urlopów, przyznawaniem innych świadczeń pracowniczych,
  - zapewnienie realizacji przepisów w sprawie wynagrodzeń pracowników,
  - zapewnienie właściwej realizacji przepisów dotyczących Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
  - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień oraz odznaczeń,
  - prowadzenie i załatwianie innych spraw pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy oraz zapewnienie realizacji wyżej wskazanych przepisów.
Opracowanie: Maryla Płatek