wmodr.pl

WMODR >> O firmie >> Działy WMODR >>

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Pracownicy Działu Administracyjno-Gospodarczego:

mgr Joanna Szatkowska - Kierownik Działu, Główny specjalista ds. zarządzania jakością - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 697 700 707, e-mail: j.szatkowska@w-modr.pl

Maria Dudzińska - Starszy referent - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 695 990 245, e-mail: m.dudzinska@w-modr.pl

mgr Joanna Zarucka-Drozdowska - Specjalista - pokój nr 19
tel. 89/ 535 76 84, wew. 41; tel. kom. 665 892 879, e-mail: j.zarucka@w-modr.pl

Marek Piskorz - Kierowca
tel. kom. 697 632 411

Andrzej Długokęcki - Kierowca
tel. kom. 695 890 185  
     
Bogdan Skowronek - Ogrodnik, robotnik gospodarczy
tel. kom. 695 550 893


Pracownicy Działu w Oddziale w Olecku:

Karol Siennicki - Starszy referent
tel. kom. 665 892 079


Do zadań Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

 1. prowadzenie obsługi administracyjno-gospodarczej Ośrodka Doradztwa, w tym m.in. zaopatrzenie w niezbędne materiały, urządzenia i wyposażenie;
 2. prowadzenie spraw w zakresie przeglądów, napraw i remontów bieżących sprzętu i obiektów;
 3. zapewnienie ochrony mienia Ośrodka Doradztwa;
 4. zapewnienie warunków dla przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 5. prowadzenie obsługi transportowej;
 6. przygotowanie planów i wykonywanie zadań inwestycyjnych;
 7. prowadzenie rutynowych i wyrywkowych analiz zużycia materiałów przez poszczególne komórki organizacyjne oraz kontroli transportu;
 8. prowadzenie ewidencji ilościowej składników majątku, zapasów materiałów, zapasów towarów i środków trwałych;
 9. współpraca, w zakresie i przedmiocie zadań Działu, z instytucjami i jednostkami określonymi w ustawie;
 10. udostępnianie pomieszczeń i innych składników majątkowych oraz wykonywanie usług transportu międzynarodowego;
 11. organizacja targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty i wyroby przetwórstwa rolno-spożywczego;
 12. prowadzenie spraw związanych z planowaniem, koordynowaniem, udzielaniem oraz realizowaniem zamówień publicznych w oparciu o obowiązujące przepisy,a także zgodnie z zakresem i kompetencjami określonymi wewnętrznymi przepisami Dyrektora, w tym:
 • przygotowanie projektów regulaminów i zarządzeń w sprawach dotyczących  zamówień publicznych,
 • przedstawianie Dyrektorowi propozycji planu zamówień publicznych,
 • przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • uczestniczenie w komisjach przetargowych,
 • dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • opiniowanie faktur i rachunków pod względem ich zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
 • zamówień publicznych;
Opracowanie: Marcin Cyrankowski