wmodr.pl

Warunki sanitarno-higieniczne w produkcji żywności na małą skalę

Warunki sanitarno-higieniczne w produkcji żywności na małą skalę

Każdy podmiot, który chce wprowadzić wyprodukowaną przez siebie żywność do obrotu jest zobligowany do przestrzegania wszelkich wymogów związanych z jej bezpieczeństwem i jakością, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. Wszystkie, oferowane na rynku, produkty żywnościowe powinny spełniać jak najwyższe normy jakościowe.
W myśl ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia bezpieczeństwo żywności to ogół warunków, które muszą być spełniane, dotyczących w szczególności:
a) stosowanych substancji dodatkowych i aromatów,
b) poziomów substancji zanieczyszczających,
c) pozostałości pestycydów,
d) warunków napromieniania żywności,
e) cech organoleptycznych,
i działań, które muszą być podejmowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością w celu zapewnienia zdrowia i życia człowieka.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady: „w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności, konieczne jest uwzględnienie wszystkich aspektów łańcucha produkcji żywności począwszy od produkcji podstawowej i produkcji pasz, aż do sprzedaży lub dostawy żywności do konsumenta, ponieważ każdy element może mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo żywności”.

W Polsce nadzór nad poszczególnymi ogniwami łańcucha żywnościowego, w tym produkcji, przetwórstwa i obrotu, oparty jest na dwóch systemach kontroli:
-    zewnętrzna kontrola – nadzór sprawują organy urzędowej kontroli żywności,
-    wewnętrzna kontrola – nadzór w miejscu produkcji.

Opracowanie: SW