wmodr.pl

Edukacja w gospodarstwie rolnym

Edukacja w gospodarstwie rolnym

Polska wieś to przestrzeń, która ulega ciągłym zmianom. Zarówno rolnicy, jak i osoby zamieszkujące obszary wiejskie, odchodzą od typowej pracy na roli na rzecz innych, często bardziej innowacyjnych zajęć. Czynnikiem skłaniającym do podejmowania działalności pozarolniczych jest chęć osiągnięcia alternatywnych źródeł dochodów rekompensujących niewystarczające przychody z produkcji rolniczej. Środowisko naturalne wsi oraz zaplecze kulturowe i społeczne obszarów wiejskich tworzą sprzyjające warunki do życia oraz rozwoju pozarolniczych aktywności. Wieś przejmuje różnorodne funkcje, nie tylko naturalne obejmujące przyrodnicze, krajobrazowe i ekologiczne atrybuty tych obszarów, ale także funkcje produkcyjne, handlowe, usługowe, kulturowe oraz społeczne. 

Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich ożywia gospodarczo wieś, realnie wpływa na tworzenie nowych miejsc pracy i poprawę warunków życia ludności wiejskiej. Przestrzeń wiejska staje się atrakcyjnym miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zaspokajających jedną z ważnych potrzeb człowieka, jaką jest edukacja. Powstają gospodarstwa edukacyjne zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, które łączą usługi edukacyjne ze specyfiką życia na wsi i pracą rolnika. Tego rodzaju przedsięwzięcia otwierają nowe możliwości rozwoju i korzystnie wpływają na rozwój przedsiębiorczych postaw ludności wiejskiej.

Opracowanie: SW