wmodr.pl

Marketing lokalnych produktów żywnościowych

Marketing lokalnych produktów żywnościowych

Wieś to przestrzeń, w której rozwija się przedsiębiorczość w różnym wymiarze. Powstają zakłady przetwórcze, usługowe, funkcjonują różne formy turystyki. Wieś staje się miejscem atrakcyjnym nie tylko pod względem usługowym, ale również produkcji różnego rodzaju dóbr. Produkty wytwarzane przez rolników cieszą się coraz większą popularnością. Jednak w dalszym ciągu istnieje potrzeba wzmocnienia ich pozycji na rynku. Wiedza w tym zakresie jest zatem niezbędna, a zwłaszcza z zakresu marketingu będącego skutecznym narzędziem promocji. Każdy produkt, w tym produkt lokalny, aby stał się rozpoznawalny na rynku, wymaga odpowiednich działań, w tym informacyjno-promocyjnych. Istotne w tym zakresie jest właściwe określenie cech charakterystycznych dla danego produktu, czyli: czym się wyróżnia, jakie posiada walory, do jakiej grupy odbiorców może być kierowany, jakie oczekiwania konsumenckie powinien spełniać itp. Wszystkie te elementy mają znaczący wpływ na zwiększenie konkurencyjności produktów na rynku lokalnym, regionalnym, a nawet krajowym.

Obszary wiejskie stanowią swoistą „skarbnicę” zasobów. Wśród nich wymienia się zasoby przyrodnicze, gospodarcze oraz społeczne. Wieś to miejsce, gdzie wytwarzana jest żywność, rozwijają się także inne, pozarolnicze działalności. Prowadzenie takich działalności tworzy nowe miejsca pracy, pozwala na wykorzystanie potencjału, jakim dysponuje dany region. Obserwowany trend zainteresowania konsumentów naturalnymi produktami stawia lokalnych producentów, w tym wytwórców żywności, przed dużą szansą rozwoju. 
Coraz więcej konsumentów jest zainteresowanych lokalnymi produktami żywnościowymi, poszukujących produktów odznaczających się wysoką jakością, wytwarzanych w znacznie mniejszej niż przemysłowa skali. Ten segment produktów żywnościowych ma możliwość konkurować z innymi produktami nie tylko jakością, ale niejednokrotnie także ceną. Rosnące zainteresowanie wspomnianymi produktami żywnościowymi sprawia, że ich producenci, tworząc swoją ofertę, mają możliwość wykorzystania zasobów lokalnych i budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Takie połączenie pobudza rozwój gospodarstw rolnych oraz wsi, czyni możliwym zaspokajanie potrzeb ludności miejskiej, pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy, ma możliwość przeciwdziałania wyludnianiu się wsi. Działania te przyczyniają się do wzrostu dochodów, a tym samym wpływają na poprawę warunków życia na wsi. 

Opracowanie: SW