wmodr.pl

Dobre praktyki redukcji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej

Dobre praktyki redukcji gazów cieplarnianych w produkcji rolnej

Emisja gazów cieplarnianych to główna przyczyna efektu cieplarnianego odpowiedzialnego za zmiany klimatyczne. Jednym z podejmowanych działań powinna być ich redukcja. Środowiskowe wyzwania klimatyczne dotyczą zasadniczo wpływu rolnictwa na zmiany klimatu oraz wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo. 


Kluczową kategorią emisji z rolnictwa są tzw. gazy cieplarniane (GHG). Istnieją one jako naturalne składniki atmosfery, jednak na wzrost ich poziomu i tym samym wzrost efektu cieplarnianego wpływa działalność człowieka, w tym działalność w sektorze rolnictwa.
Zmiany we współczesnym rolnictwie są silnie związane z zachodzącymi w skali globalnej zmianami klimatycznymi. W wyniku procesów intensyfikacji i koncentracji produkcji zwiększyła się rola rolnictwa jako emitenta gazów cieplarnianych, amoniaku oraz różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym pyłów zawieszonych i metali ciężkich.
Źródłem tego typu emisji jest przede wszystkim rosnące zużycie środków produkcji (nawozy, pestycydy, paliwa, energia), gospodarka nawozami naturalnymi (NH3, PM10, PM2,5), niektóre zabiegi agrotechniczne na glebach użytkowanych rolniczo (NH3, NOx) i spalanie resztek pożniwnych (CO, PM10, PM2,5).
Według danych Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), w 2018 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa wyniosła około 8 % całkowitej antropogenicznej emisji kraju. 
Największa część emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa związana była z chowem zwierząt gospodarskich (37,6%) oraz procesami chemicznymi zachodzącymi w glebach rolniczych (45,9%).

u Gazy cieplarniane.pdf (310.36 KB, PDF)
Opracowanie: SW