wmodr.pl

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Wymagania ogólne:
-    powierzchnia użytków rolnych bądź obszarów przyrodniczych (tj. obszarów niebędących użytkami rolnymi, na których występują określone typy cennych siedlisk) w gospodarstwie rolnych min. 1 ha; 
-    pomoc przysługuje do działek rolnych o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;
-    rolnik posiada grunty na podstawie tytułu prawnego na dzień 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności;
-    okres trwania zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego - 5 lat;
-    zobowiązanie jest realizowane od dnia 15 marca roku, w którym złożony został wniosek o przyznanie pierwszych płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych;
-    należy spełniać szczegółowe warunki przyznania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w ramach poszczególnych Interwencji lub ich wariantów;
-    obowiązek posiadania planu działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej sporządzonego przez doradcę;
-    można realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie w gospodarstwie, z tym że takie same zobowiązania można realizować, jeżeli zostały podjęte w różnych latach;
-    rolnika wnioskującego o płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne nie obowiązuje warunek rolnika aktywnego zawodowo;
-    obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej.

Opracowanie: SW