wmodr.pl

Zastosowanie probiotyków w poprawie żyzności gleby

Zastosowanie probiotyków w poprawie żyzności gleby

Gleba – podstawą rolnictwa na całym świecie
Naturalna, ożywiona, cienka powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, w której wzajemnie łączą się zwietrzałe skały, woda i organizmy żywe. Gleba jest największym środowiskiem życia organizmów występujących w biosferze. Z uwagi na to, że proces glebotwórczy przebiega powoli (nawet tysiące lat) zasoby gleb uznaje się za nieodnawialne. Jej żyzność decyduje o kondycji świata roślin. Jej optymalna jakość zależy od relacji pomiędzy znajdującymi się w niej częściami stałymi i rozwijającymi się dzięki nim mikroflorze i mezofaunie. W uprawie gleby nie chodzi tylko o nawożenie, nasłonecznienie, powietrze, ilość opadów czy inne czynniki, ale o umiejętne wykorzystanie drobnoustrojów w kształtowaniu warunków wzrostu roślin.

„Gleba jest kluczowym ogniwem między globalnymi problemami środowiskowymi, takimi jak zmiany klimatu, gospodarka wodna czy utrata bioróżnorodności”.
Jose Luis Rubio, przewodniczący Europejskiego Towarzystwa Ochrony Gleb

Rolnictwo podstawowym działem gospodarki 
Zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe i dobrostan środowiska. Wraz z postępem, zmianom ulegają technologie i metody uprawy oraz wytwarzania żywności. Zmiany te, oparte na przemysłowym, eksploatacyjnym traktowaniu środowiska niosą ze sobą ogromne zagrożenia – przede wszystkim degradację gruntów.

Opracowanie: SW