wmodr.pl

Uprawy ograniczające skutki suszy

Uprawy ograniczające skutki suszy

Właściwa struktura upraw

zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju roślin uprawnych, chroni i niejednokrotnie powoduje zwiększenie zawartości próchnicy w glebie, co wpływa również na poprawę retencji wodnej w glebie, a tym samym zapewnia odpowiednie uwilgotnienie utworów glebowych. Uwaga!!! Ubogi płodozmian powoduje degradację struktury gruzełkowatej gleb oraz zubożenie ich w próchnicę, co w konsekwencji prowadzi do szybszej utraty wody przez te gleby.

Prawidłowo dobrana struktura upraw wpływa na:

-    poprawę jakości struktury gleby
-    poprawę gospodarki wodnej gleby
-    zmniejszenie skutków suszy
-    poprawę bilansu materii organicznej
-    wzrost zawartości próchnicy w glebie
-    zmniejszenie erozji wietrznej i wodnej
-    zwiększenie bioróżnorodności


Zarządzanie zmianowaniem także sprowadza się do wybierania odmian relatywnie odpornych na suszę, o krótszym okresie wegetacji, dobrze wykorzystujących wodę glebową.

u ulotka.pdf (3.91 MB, PDF)
Opracowanie: SW