wmodr.pl

Podstawy i wsparcie działalności ekologicznej w gospodarstwie rolnym

Podstawy i wsparcie działalności ekologicznej w gospodarstwie rolnym

Rolnictwo jest bardzo ważną dziedziną gospodarki, gdyż dostarcza społeczeństwu niezbędnych produktów żywnościowych. Produkcja rolna – teraz i w przyszłości – zależy wprost od zasobów i stanu środowiska oraz klimatu, a jednocześnie wpływa na środowisko. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej dostrzega i uwzględnia powiązania pomiędzy konkurencyjnością sektora rolnego a szeroko rozumianymi uwarunkowaniami środowiskowymi. Wyrazem tego jest m.in. promocja i wsparcie rolnictwa ekologicznego.

Rolnictwo ekologiczne to ekstensywne, przyjazne dla środowiska metody produkcji. Jest to sposób gospodarowania polegający przede wszystkim na ograniczeniu stosowania w procesie wytwarzania żywności środków do produkcji spoza systemu rolnictwa ekologicznego. Jego rozwój oznacza dla wszystkich obywateli korzyści wynikające z ochrony gleb, wód, zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz zwiększenie asortymentu i dostępności żywności wysokiej jakości.

Właśnie dlatego należy wspierać tych rolników, którzy decydują się na ekstensywną, pracochłonną produkcję i wytwarzają specyficzne produkty, a jednocześnie działają na rzecz utrzymania i poprawy jakości środowiska.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oferuje, w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, płatności na rzecz rolników prowadzących produkcję ekologiczną lub też dopiero przestawiających swoją produkcję na metody ekologiczne. Płatności ekologiczne, które rolnik może otrzymać w ramach tego działania, pomagają zrekompensować dochód utracony ze względu na mniejszą wydajność i wyższe koszty związane z prowadzeniem produkcji ekologicznej.

Opracowanie: SW