wmodr.pl

Terminy i zasady nawożenia azotem

Terminy i zasady nawożenia azotem

Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące nawożenia azotem zawarte są w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu tzw. programie azotanowym, wprowadzonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 roku (Dz.U. z dnia 12 lipca 2018 r. poz. 1339).

Nawozy nie powinny być stosowane w warunkach, gdy zawarte w nich składniki mineralne, szczególnie związki azotu, narażone są na wymywanie do wód gruntowych lub zmywanie do wód powierzchniowych.

Zabronione jest stosowanie nawozów na glebach:

  • zamarzniętych (gleba zamarznięta jest stwardniała, stawia opór naciskowi i nie wchłania wody z powodu zablokowania porów przez lód; za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia),
  • zalanych wodą (na których widoczne są zastoiska wody),
  • nasyconych wodą (które pomimo braku zastoisk nie wchłaniają wody, są maziste i plastyczne),
  • pokrytych śniegiem (pola, których co najmniej 50% powierzchni pokrywa warstwa śniegu, spod której nie jest widoczna gleba),
  • płynnych nawozów naturalnych podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

Stosując nawozy oraz wykonując wszelkie zabiegi uprawowe, należy zachowywać bezpieczną odległość od zbiorników wodnych, naturalnych cieków oraz rowów i kanałów.
Przy czym:

  • cieki naturalne są to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami;
  • kanały to sztuczne koryta prowadzące wody w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna co najmniej 1,5 m przy ich ujściu lub ujęciu;
  • rowy to sztuczne koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ujściu;
  • zbiorniki wodne to inne niż rzeki zbiorniki, zarówno naturalne, jak i sztuczne, powstałe zarówno na wodach płynących, jak i istniejące w zagłębieniach terenu, czyli wszystkie mające linię brzegu – bez względu na ich funkcję, pochodzenie, wielkość i klasyfikację prawną.
Opracowanie: SW