wmodr.pl

Obszary proekologiczne

Obszary proekologiczne

Wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową są uprawnieni do otrzymania płatności z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatności za zazielenienie.

Warunkiem przyznania płatności jest realizacja praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska w zakresie:

  • dywersyfikacji upraw;
  • utrzymania trwałych użytków zielonych, w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C);
  • utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

Z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia wyłączeni są rolnicy, którzy:

  • prowadzą działalność rolniczą na powierzchni gruntów ornych mniejszej niż 10 ha i nie posiadają trwałych użytków zielonych, lub
  • włączeni są do systemu małych gospodarstw lub
  • prowadzą w gospodarstwie produkcję metodami ekologicznymi, zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, w odniesieniu do tej części gospodarstwa, na której prowadzą taką produkcję.

Z obowiązku realizacji dywersyfikacji i utrzymania obszarów EFA wyłączeni są rolnicy, którzy posiadają wysoki (ponad 75 proc.) udział: użytków rolnych stanowiących trwałe użytki zielone lub gruntów ornych wykorzystywanych do produkcji roślin strączkowych, traw lub innych pastewnych roślin zielonych, ugorowanych albo będących połączeniem powyższego użytkowania.

Opracowanie: SW