wmodr.pl

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Rolnicze kwalifikacje zawodowe

Po zmianach do rozporządzenia z 18 kwietnia 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 premia wynosi już 150 tys. zł. Można się zatem spodziewać, że  jeszcze więcej rolników niż w poprzednich latach będzie zainteresowanych jej uzyskaniem.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca  w dniu złożenia wniosku jest osobą pełnoletnią i ma nie więcej niż 40 lat, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wynikające z wykształcenia lub stażu pracy w rolnictwie.

Warunek dotyczący kwalifikacji zawodowych jest spełniony, jeżeli młody rolnik posiada kwalifikacje rolnicze, potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem, lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie, lub uzupełni kwalifikacje zawodowe (wykształcenie z wyłączeniem stażu pracy) w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Kolejność przysługiwania pomocy zależy od sumy punktów przyznawanych wg określonych w rozporządzeniu kryteriów. Spośród dziewięciu, za które przyznawane będą punkty, za spełnione kryterium kwalifikacji zawodowych można otrzymać od dwóch do pięciu punktów.  Aby otrzymać premię w ramach pomocy dla młodych rolników, wystarczy uzyskać co najmniej osiem punktów.

Wymagane kwalifikacje zawodowe szczegółowo zostały określone w § 5 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015.982) z późniejszymi zmianami.

Opracowanie: SW