wmodr.pl

Premie dla młodych rolników

Premie dla młodych rolników

Wsparcie dla młodych rolników w wysokości 150 tys. zł ma na celu przede wszystkim  ułatwienie rozpoczęcia samodzielnego prowadzenia działalności rolniczej w przejmowanych i nabywanych gospodarstwach rolnych przez osoby pełnoletnie, które będą w stanie sprostać wymogom dotyczącym zarówno beneficjenta operacji, jak i gospodarstwa.


Beneficjentem działania może być osoba, która:

  • Nie ukończyła 40. roku życia do dnia złożenia wniosku o pomoc.
  • Rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku.
  • Ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.
  • Nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
  • Zobowiąże się do zrealizowania biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Premia dla młodych rolników:

  • może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo (w przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo czy odrębne gospodarstwa, pod warunkiem, że małżonek młodego rolnika spełnia wymogi dotyczące tego działania);
  • nie będzie przyznana na działalność w zakresie: chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków (chyba że jest to produkcja ekologiczna), prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, chowu i hodowli ryb.
Opracowanie: SW