wmodr.pl

Interwencje leśno-zadrzewieniowe PS 2023-2027

Interwencje leśno-zadrzewieniowe PS 2023-2027

Zalesianie gruntów rolnych: interwencja ta skierowana jest do gruntów rolnych o niskiej przydatności rolniczej, które mogą zostać przekształcone w lasy. Poza zwiększeniem lesistości, działanie to przyczynia się do kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich.
Tworzenie zadrzewień śródpolnych: zadrzewienia śródpolne to pasy drzew lub krzewów posadzone na gruntach rolnych. Wpływają one pozytywnie na bioróżnorodność, ograniczają erozję gleby i sprzyjają retencji wody.
Zakładanie systemów rolno-leśnych: jest to nowy rodzaj interwencji, niewdrażany dotychczas w Polsce w ramach WPR. Systemy rolno-leśne łączą produkcję rolną z hodowlą drzew lub krzewów na tym samym obszarze. Tego typu uprawy przynoszą korzyści środowiskowo-klimatyczne, m.in. zwiększając sekwestrację dwutlenku węgla i ograniczając emisje gazów cieplarnianych.
Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych: Interwencja ta skierowana jest do właścicieli prywatnych lasów w wieku 11-60 lat. Wsparcie obejmuje m.in. wprowadzanie podsadzeń w celu zwiększenia różnorodności biologicznej lasu, a także wykonywanie cięć pielęgnacyjnych, które przyczyniają się do zwiększania odporności drzewostanów na zmiany klimatu.

Opracowanie: SW