wmodr.pl

Wpływ wdrażanych norm i wymogów warunkowości na wysokość płatności bezpośrednich

Wpływ wdrażanych norm i wymogów warunkowości na wysokość płatności bezpośrednich

Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi aktywnemu zawodowo pod warunkiem prowadzenia działalności rolniczej i posiadania łącznej powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów nie mniejszej niż 1 ha. 

Podstawowym warunkiem przyznania wsparcia w pełnej wysokości w ramach płatności bezpośrednich (obejmujących również ekoschematy obszarowe i płatności dobrostanowe), płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ekologicznych, premii z tytułu zalesień, zadrzewień lub systemów rolno-leśnych oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) jest spełnienie przez beneficjenta norm i wymogów warunkowości.

Na system warunkowości składają się wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR) oraz normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC), które zostały określone w załączniku III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2021/2115.

Wymogi te zostały podzielone na następujące obszary:
-    środowisko, zmiana klimatu oraz utrzymanie gruntów w dobrej kulturze rolnej,
-    zdrowie publiczne, zdrowie zwierząt i zdrowie roślin,
-    dobrostan zwierząt.

Opracowanie: SW