wmodr.pl

Formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej

Formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej

Agroturystyka jest formą świadczenia usług turystycznych w czynnym gospodarstwie rolnym. Opiera się o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym, jego otoczeniem przyrodniczym, turystycznym i usługowym. Usługi turystyczne w gospodarstwie rolnym świadczone są w oparciu o zabudowania, grunty i inne zasoby tego gospodarstwa, z zachowaniem podstawowej funkcji, jaką jest produkcja rolna. Stanowią, obok zasadniczej działalności rolniczej gospodarstwa, dodatkowe źródło dochodu.

Oferta, jaką dysponuje polska wieś, to unikalne bogactwo przyrody, duża różnorodność krajobrazów, ogromne bogactwo kulturowe i kulinarne regionów z dużą ilością produktów lokalnych i regionalnych. Pobyt w sielankowym otoczeniu pośród łąk i lasów to ciekawy sposób na spędzenie weekendu, urlopu czy wakacji. To również oryginalny pomysł na wyjazd szkoleniowy lub integracyjny. Wczasy na wsi stają się coraz bardziej popularną formą wypoczynku wśród turystów krajowych i zagranicznych.

Gospodarstwa agroturystyczne zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych są innymi obiektami świadczącymi usługi hotelarskie – nie są obiektami hotelarskimi. Natomiast za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, zgodnie z art. 35, pkt 3 tej ustawy uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych.

Rolnik chcący świadczyć usługi turystyczne musi ten fakt zgłosić do ewidencji innych obiektów,jeszcze przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu powinien ująć następujące informacje: kto będzie świadczyć usługi, pod jakim adresem, w jakiej liczbie miejsc noclegowych oraz czy w sposób całoroczny czy sezonowo. Przy sezonowym świadczeniu usług musi podać czas trwania sezonu.

Ewidencję prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy dla miejsca położenia takiego obiektu. Organ gminy, który prowadzi ewidencję, nie może odmówić przyjęcia zgłoszenia, może natomiast wpisać obiekt do ewidencji i wszcząć tzw. kontrolę następczą w każdym obiekcie na swoim terenie. Ponadto osoba prowadząca działalność agroturystyczną powinna spełniać wymagania sanitarne, przeciwpożarowe, budowalne oraz w zakresie minimalnych wymagań wyposażenia zgodnie z załącznikiem 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Opracowanie: SW