wmodr.pl

Inwestycje w gospodarstwach rolnych prowadzące do rozwoju warmińsko-mazurskiej wsi

Inwestycje w gospodarstwach rolnych prowadzące do rozwoju warmińsko-mazurskiej wsi

Działania podejmowane przez rolników w ramach instrumentów wsparcia PROW 2014-2020 typu: modernizacja gospodarstw rolnych, restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, premie dla młodych rolników czy premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, mają na celu wsparcie efektywności funkcjonowania sektora rolnego poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji oraz wprowadzenie nowych technologii produkcji. Cele wyznaczone zgodnie z podejmowanymi działaniami zmierzają do poprawy jakości produkcji, różnicowania działalności rolniczej, a także zharmonizowania warunków produkcji rolnej z wymogami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego, higieny produkcji oraz warunków utrzymania zwierząt. Z powyższymi działaniami wiąże się również pojęcie innowacji w gospodarstwie rolnym. Jest to każda wprowadzona zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt bądź usługę. Innowacją może być wprowadzenie nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku zbytu, zdobycie nowego źródła surowców, jak również wprowadzenie nowego sposobu organizacji pracy czy nowej metody marketingowej, która pozwoli na zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Jest to pojęcie bardzo szerokie i odnoszące się do wszystkich sfer życia społecznego, gospodarczego i kulturowego. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w rolnictwie, gdzie musi ona uwzględniać specyficzne cechy tego sektora. Innowacja wiąże się przede wszystkim z modernizacją, wprowadzaniem zmian i ulepszeń w obrębie całego gospodarstwa rolnego, upowszechnianiem nowych rozwiązań organizacyjnych, zwiększaniem wydajności i efektywności produkcji, a także wprowadzaniem nowych odmian roślin, stosowaniem nowych pestycydów, nawozów. Za innowacje uznaje się także zakup nowoczesnych maszyn, wprowadzenie nowych metod, jak np. rolnictwa precyzyjnego, czy systemy jakości żywności. Innowacje w rolnictwie wpływają na poprawę efektywności gospodarowania oraz na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych. Nowe rozwiązania pomagają chronić środowisko np. przez możliwość zmniejszenia ilości stosowanych nawozów czy oszczędzać wodę, która jest zużywana na produkcję rolniczą. Wdrażając innowacje rolnik ma nadzieję na osiągnięcie korzyści ekonomicznych, jednak wprowadzanie innowacji w gospodarstwie rolnym zazwyczaj zawsze związane jest z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Rolnicy mogli do tej pory pokrywać takie koszty między innymi środkami z Unii Europejskiej, przede wszystkim z programu PROW 2014-2020. Obecnie Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej również daje wiele możliwości wsparcia rolników we wdrażaniu szeroko rozumianej innowacji w gospodarstwach rolnych. 

Opracowanie: SW