wmodr.pl

Wsparcie młodych rolników na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Wsparcie młodych rolników na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w ramach Planu Strategicznego WPR 2023-2027

Informacje zawarte w niniejszej broszurze dotyczą interwencji „Premie dla młodych rolników”, w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 i omówione są głównie:
- warunki przyznawania pomocy i zawartości biznesplanu,
- kryteria wyboru operacji, przyznawanie punktów umożliwiające przyznanie pomocy,
- warunki realizacji operacji,
- forma i wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi,
- warunki wypłaty pierwszej i drugiej raty pomocy,
- zobowiązania beneficjenta.

Celem tej interwencji jest pomoc osobom fizycznym/młodym rolnikom poprzez wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie. Głównym wskaźnikiem osiągnięcia tego celu – jest wzrost wielkości ekonomicznej prowadzonego gospodarstwa w roku docelowym, w stosunku do wielkości ekonomicznej w roku wyjściowym. Pomoc przyznawana jest w formie płatności ryczałtowej, w wysokości 200 tys. zł wypłacanej w dwóch ratach.

Plan rozwoju gospodarstw/biznesplan, składany do ARiMR wraz z wnioskiem o pomoc, stanowi główny załącznik do umowy o przyznaniu pomocy. Po podpisaniu umowy zmiany w biznesplanie wymagają zgody ARiMR oraz zmiany umowy. Jeżeli zmiany dokonane są po wypłacie pierwszej raty pomocy, ale pozwalają zachować spójność operacji i dotyczą skali lub rodzaju prowadzonej produkcji rolniczej, to nie wymagają zgody ARiMR (warunek osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa musi być osiągnięty), w także jeśli dotyczą:
- Inwestycji w środki trwałe – o ile nie dochodzi do zmiany uzasadnienia inwestycji, a szacunkowa wartość wszystkich inwestycji w środki trwałe wynosi co najmniej 70% kwoty pomocy.
- Innych elementów biznesplanu – do których nie przyznano punktów.

Opracowanie: SW