wmodr.pl

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich po 2022 roku

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich po 2022 roku

Dla rolnika otwarcie działalności gospodarczej to dodatkowe źródło dochodu. A wiele programów ułatwiających „start” jeszcze bardziej zachęca do podjęcia tego kroku. Przez lata jednym z takich programów był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w skrócie PROW, który wpisał się na stałe do słownika wszystkich podmiotów związanych bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem, stając się prawie synonimem dla programów wspierających w różny sposób rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Nowa perspektywa finansowa na lata 2023-2027 wiązać się będzie oczywiście nie tylko ze zmianą nazewnictwa, ale przede wszystkim ze zmianą głównego dokumentu stanowiącego podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe.

Krajowy Plan Strategiczny na lata 2023-2027 został przygotowany na podstawie zreformowanej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i nowego pakietu aktów prawnych Unii Europejskiej zakładających finansowanie różnych interwencji (działań) objętych Planem z unijnych funduszy (Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji - EFRG oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW).
Plan Strategiczny WPR będzie realizował 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej, w tym dwa z nich dotyczą właśnie działalności gospodarczej na terenach wiejskich:
-    przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
-    promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa,

Niezaprzeczalnie Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 daje polskim rolnikom i polskiej wsi wiele możliwości rozwoju. Wspiera przede wszystkim zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektor przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych wiejskich miejscowościach. W Planie realizowane będą interwencje (działania) zachęcające do podejmowania działalności gospodarczej poprzez tworzenie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

Opracowanie: SW