wmodr.pl

Rolnictwo węglowe w realizacji wyzwań środowiskowo-klimatycznych

Rolnictwo węglowe w realizacji wyzwań środowiskowo-klimatycznych

Rolnictwo węglowe odnosi się do zarządzania rezerwuarami węgla na poziomie gospodarstwa w celu łagodzenia zmiany klimatu. Obejmuje to zarządzanie zarówno gruntami, jak i zwierzętami gospodarskimi, wszystkimi rezerwuarami węgla w glebie, materiałach i roślinności, a także źródłami węgla (CO2) i metanu (CH4). Sekwestracja dwutlenku węgla w rolnictwie przynosi wiele korzyści dla rolników i właścicieli gruntów, a dodatkowo przyczynia się do ochrony środowiska i bioróżnorodności.


Ze szczególnym naciskiem na zarządzanie gruntami, jedną z największych korzyści wynikających z uprawy węgla organicznego jest zdrowie gleby. Zdrowe gleby wpływają na jakość plonów, co z kolei przynosi rezultat w postaci dochodów i obniżenia kosztów. Rolnictwo węglowe to ważny element nie zatruwania środowiska, życia w zgodzie z przyrodą. Rolnictwo węglowe to proces długotrwały, którym nie można zająć się z dnia na dzień. Musimy mieć w perspektywie dużo czasu, bo to nie dzieje się w ciągu jednej nocy. Poza tymi praktykami, które budują nam materię organiczną w glebie, wychwytują dwutlenek węgla, też pozbywamy się tych praktyk, które ten dwutlenek węgla emitują. Rolnictwo węglowe promuje praktyki, które dobrze oddziałują na zdrowie gleby. To również zabiegi, które chronią strukturę gleby, a także zespół praktyk, które utrzymują organizm glebowy w dobrej kondycji. Ilość węgla, który może się odłożyć w glebie w ciągu roku, jest dość niska i należy ją przyjąć na poziomie ok. 0,8 t węgla na hektar. Jest to proces powolny, bo węgiel nie zakumuluje się w ciągu jednego sezonu – potrzeba czasu. Wzrost zawartości węgla w glebie poprawia jej żyzność, zwiększa poziom akumulacji wody i składników pokarmowych a jednocześnie uodparnia ją na suszę. Tym samym stabilizują się uzyskiwane z pola plony, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu nawożenia. Jest kilka praktyk, które przyczyniają się do wzrostu poziomu węgla w glebie, a funkcjonują one w ramach największego ekoschematu, jakim jest „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, które zostaną zaprezentowane w niniejszej broszurze.

Opracowanie: SW