wmodr.pl

Interwencje inwestycyjne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027 – główne założenia

Interwencje inwestycyjne w nowej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027 – główne założenia

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) to dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR).

Plan realizowany będzie ze środków pochodzących z UE w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych (ponad 3,2 mld euro). Wsparcie w ramach PS WPR 2023-2027 skierowane jest do rolników i ich grup, samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich.Wiele środków przeznaczono na wspieranie inteligentnego, konkurencyjnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa zapewniającego długoterminowe bezpieczeństwo żywnościowe. Szczególną wagę mają interwencje wspierające dochodowość i odporność, głównie małych gospodarstw. Realizowane będzie wsparcie inwestycyjne oraz wsparcie w zakresie instrumentów zarządzania ryzykiem i zapobiegania ASF. Wspierana będzie lepsza organizacja łańcuchów dostaw, rozwój małego przetwórstwa, uczestnictwo w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności oraz w przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu. Bardzo ważne są interwencje skierowane na ochronę środowiska, w tym różnorodność biologiczną oraz działania w dziedzinie klimatu, a także zachęcające rolników do stosowania podwyższonych norm w produkcji rolniczej, przyjaznych środowisku metod produkcji, ograniczających emisje CO2, poprawiających jakość gleb, zwiększających retencję wody. Realizowane wsparcie/interwencje mają zachęcić młode osoby do podejmowania działalności rolniczej oraz tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. W niniejszym opracowaniu prezentowanych jest 12 interwencji z PS WPR 2023-2027, skierowanych do różnych beneficjentów, w szczególności rolników.

Opracowanie: SW