wmodr.pl

Fundacje i stowarzyszenia przyjazne ekonomii społecznej

Fundacje i stowarzyszenia  przyjazne ekonomii społecznej

Jeśli masz przyjaciół – załóż stowarzyszenie. Jeśli masz pieniądze – załóż fundację.
To hasło, które dobrze oddaje różnicę pomiędzy tymi formami.

W 2020 r. na terenie Polski aktywnie działało 95,2 tys. rejestrowych organizacji non-profit, mających osobowość prawną stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji samorządu gospodarczego i zawodowego), wśród których najliczniejszą grupę stanowiły stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne (66,8 tys.; 70,1%), a następnie fundacje (16,0 tys.; 16,8%). W 2020 r. po raz pierwszy w badanej zbiorowości uwzględniono koła gospodyń wiejskich, których było 8,5 tys. (8,9%). Niemal co 10 organizacja non-profit posiadała status organizacji pożytku publicznego (9,3 tys.). Z kolei podmioty ekonomii społecznej stanowiły 99,2% aktywnych organizacji, czyli 94,5 tys. (w tym na dzień 31 grudnia 2020 r. 0,3 tys. jednostek znajdowało się na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS).

Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje. W opracowaniu przedstawione zostały najważniejsze informacje o sposobie ich tworzenia i funkcjonowania oraz podstawowe różnice między nimi - szczególnie pomocne na starcie działalności społecznej.

Opracowanie: SW