wmodr.pl

Dobre przykłady prowadzenia działalności pozarolniczej i rolniczej z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 i 2014-2020

Dobre przykłady prowadzenia działalności pozarolniczej i rolniczej z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 i 2014-2020

W obecnych czasach wykonywanie zawodu rolnika to już nie tylko uprawa roli, czy chów zwierząt. Prowadzenie gospodarstwa rolnego, to tak naprawdę prowadzenie małej firmy. W zależności od kreatywności rolnika, firma taka rozwija się w nowych i ciekawych kierunkach lub ulega stagnacji. Osoby mieszkające na wsi, szczególnie młode, szukają na terenach wiejskich już nie tylko miejsca do odpoczynku, relaksu, zamieszkania, ale również i do pracy. Jeżeli jeszcze mają możliwość spełnienia się w pracy we własnej firmie, często stworzonej przy swoim gospodarstwie rolnym, a z pomocą pozyskanych środków finansowych na wsparcie takiego przedsięwzięcia, ich pomysłowość i umiejętność godzenia innowacji z tradycją często dają wręcz nieoczekiwane efekty.

Pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodu (także poza rolnictwem), jakkolwiek nie jest niczym nowym dla polskich gospodarstw rolnych, nabiera coraz bardziej istotnego znaczenia. Efektywność wielu kierunków produkcji rolniczej i zbyt mała skala działalności zmusza wielu rolników do zadania sobie podstawowego pytania o sens kontynuowania produkcji, w szczególności w sytuacji, gdy o dodatnim bilansie decydują pozyskiwane dotacje i dopłaty bezpośrednie. Podejmowane przez mieszkańców wsi działalności gospodarcze, których celem jest zmiana struktury dochodów (przede wszystkim źródeł tych dochodów) mogą mieć wiele form. Zależy to przede wszystkim od posiadanego kapitału, ale także w dużym stopniu od wiedzy i kwalifikacji, w tym od predyspozycji przedsiębiorczych osoby uruchamiającej taką działalność, czyli rolnika bądź jego domownika. Do realizacji swojego pomysłu zainteresowana osoba mogła wykorzystać środki finansowe, pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 i 2014-2020, programu wdrażanegot przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania 6.2. Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, jak i przez działanie LEADER – jedno z narzędzi PROW, w którym o wsparcie otwarcia działalności gospodarczej mogą się ubiegać osoby z terenu wiejskiego nie podlegające ubezpieczeniu KRUS, a opłacające składki ZUS. Do takich osób skierowane było Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach PROW, wdrażane przez Lokalne Grupy Działania (LGD).

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował konkurs pt.: Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich, z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 lub PROW 2014-2020. Przedsięwzięcie miało na celu promocję ciekawych praktyk/działalności na obszarach wiejskich naszego województwa. Do udziału w konkursie zaproszeni zostali rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy prowadzący działalność pozarolniczą na terenach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego we współpracy w doradcami WMODR.

Opracowanie: SW