wmodr.pl

Wsparcie dochodów związanych z produkcją w nowej Wspólnej Polityce Rolnej po 2022 roku

Wsparcie dochodów związanych z produkcją w nowej Wspólnej Polityce Rolnej po 2022 roku

Uzgodniony z Komisją Europejską Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wprowadza szereg zmian. Jedną z najważniejszych jest zwiększenie budżetu przeznaczonego na dobrostanu zwierząt. Największe środki mają być przeznaczone na dobrostan bydła oraz trzody chlewnej.

Generalnie założenia tego Planu nie będą już ulegały zmianie, co jest wynikiem szeroko zakrojonych negocjacji między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a Komisją Europejską, Radą UE i Parlamentem Europejskim
Nowa Wspólna Polityka Rolna wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Wprowadzono zmiany w istniejącym systemie wsparcia dochodu, a środki mają zapewnić sprawiedliwszy podział wsparcia finansowego dla rolników. Obecnie środki wsparcia dochodu są kontynuowane zgodnie z przepisami rozporządzenia przejściowego w sprawie WPR.
Celem wsparcia dochodu jest przede wszystkim zabezpieczenie i zwiększenie rentowności rolnictwa, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego, wspieranie rolników w produkcji bezpiecznej, zdrowej i przystępnej cenowo oraz wspieranie rolników za dostarczanie dóbr publicznych, za które zwykle nie wynagradzają ich rynki, takich jak dbałość o tereny wiejskie i środowisko naturalne.

Opracowanie: SW