wmodr.pl

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur. Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej

Promocja Dziedzictwa Kulturowego Warmii i Mazur. Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej

Rozwojowi obszarów wiejskich towarzyszą zmiany zarówno w jego wyglądzie, jak również w jakości i stylu życia jego mieszkańców. Jest to wynik ogólnie rozumianego rozwoju, mającego na celu uniwersalizację i unifikację naszego życia. Wciąż jednak obserwuje się w tym wszystkim dość powolny rozwój obszarów wiejskich. Brak jest niezbędnej infrastruktury gospodarczej i społecznej. Szeroko rozumiane wsparcie (doradcze, finansowe i szkoleniowe) lokalnej społeczności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich jest niewystarczające. Ożywienie obszarów wiejskich jest więc kluczowym elementem potrzebnym do odnowy, aktywizacji społeczności lokalnej oraz wzrostu popytu na lokalne produkty na zasadzie zrównoważonego rozwoju. Proces wieloletnich zaniedbań przyczynił się m.in. do zanikania wielu charakterystycznych elementów województwa warmińsko-mazurskiego związanych z jego dziedzictwem kulturowym. Dotyczy to m.in. wyjątkowej architektury regionalnej oraz zawodów, wykonywanych jeszcze nie tak dawno temu w celu zaspokojenia potrzeb życiowych społeczeństwa. Problem dotknął głównie zawody rzemieślnicze i rękodzielnictwo. Nieliczne pokazy i warsztaty ginących rzemiosł przeprowadzane na okolicznych imprezach, w ośrodkach kultury, czy muzeach są dziś bardziej traktowane jako ciekawostka turystyczna, aniżeli sposób na pozyskanie naśladowców.

„Co żyło i uświęcone było przez liczne wieki, idzie z wolna w zapomnienie…”
                                                                                         Zygmunt Gloger

 

Opracowanie: SW