wmodr.pl

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania PROW 2014-2020

Restrukturyzacja małych gospodarstw w ramach poddziałania PROW 2014-2020

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, jeżeli:

 1. Jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha UR i/ lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 2. Gospodarstwo jest położone położonych na terytorium RP;
 3. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 10 tys. euro;
 4. Gospodarstwo jest prowadzone w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb), ale nie w celach naukowo-badawczych;
 5. Jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 6. Jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 7. Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 8. Nie przyznano mu albo przyznano, lecz nie wypłacono mu pomocy finansowej z powodu rezygnacji z tej pomocy, niedopełnienia przez beneficjenta warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy albo zawarta umowa o przyznaniu pomocy, lub niezłożenia wniosku o płatność: w ramach działań „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW na lata 2007-2013; na objęte programem operacje typu: „Modernizacja gospodarstw rolnych” lub „Premie dla młodych rolników” lub „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW na lata 2014-2020;
 9. Przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa, zwany dalej „biznesplanem”, oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.
 • Pomoc przyznaje się w wysokości 60 tys. zł, jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro i wypłaca się ją w dwóch ratach: pierwsza rata w wysokości 80 proc. całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tys. zł; druga rata w wysokości 20 proc. całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tys. zł.
 • Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz.
 • W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa rolne.