wmodr.pl

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Wielofunkcyjność rolnictwa to szeroki termin. Węższym od niego jest wielozawodowość rolników. Osoby prowadzące działalność rolniczą podejmują działania zarobkowe niezwiązane z działalności rolniczą. Płatne zajęcia podejmowane są szczególnie w małych gospodarstwach rolnych.

Opierając się na danych z 2005 roku, raport Komisji Europejskiej podaje, iż jedna trzecia gospodarstw w UE-27 uzyskuje dochody z pracy poza gospodarstwem. Ten odsetek jest wyższy (44 proc.) w przypadku gospodarstw bardzo małych (poniżej 1 ESU) i niewielki (18 proc.) w gospodarstwach dużych (powyżej 16 ESU). Nasilenie zjawiska wielozawodowości nasilone jest w gospodarstwach prowadzących hodowlę owiec czy produkcję zbóż. Natomiast jest znacznie niższe w wysoko wyspecjalizowanych gospodarstwach prowadzących bydło mleczne czy gospodarstwo ogrodnicze. Jest też często występujące na terenach zurbanizowanych.

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich może być rozpatrywany na dwóch płaszczyznach: społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Pierwszy aspekt dotyczy czynników wytwórczych, jakie dostępne są na wsi. Drugi odnosi się do rozmieszczenia działalności społeczno-gospodarczej człowieka na terenach wiejskich i wynika on z planowania i zagospodarowania przestrzennego. Rozwój społeczno-gospodarczy powoduje zmiany ilościowe i jakościowe w sposobach gospodarowania na obszarach wiejskich. Restrukturyzacja rolnictwa zmierza do wykształcenia wysoko wyspecjalizowanych, konkurencyjnych i nowoczesnych gospodarstw rolnych. Prowadzi do przekształceń własnościowych i kapitałowych. Wymusza redukcję etatów w produkcji rolniczej, a jednocześnie stwarza popyt na rozwój przetwórstwa płodów rolnych w gospodarstwach rolnych. Powstawanie małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich, głównie w zakresie przetwórstwa i usług, wymusza procesy przystosowawcze dla ludności, która nie znajduje zatrudnienia w rolnictwie, a jednocześnie może zająć się prowadzeniem pozarolniczej działalności. Możliwa jest integracja i kooperacja działalności rolniczej z pozarolniczą w otoczeniu agrobiznesu.