wmodr.pl

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego, dla której w świetle obowiązującego prawa przyjęto odrębne uregulowanie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz zastosowano preferencje podatkowe. W ramach rolniczego handlu detalicznego możliwa jest produkcja i przetwarzanie żywności pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego w sposób inny niż przemysłowy, np. przetwory zbożowe, produkty mięsne, produkty mleczne, przetwory z owoców i warzyw, gotowe posiłki mięsne i niemięsne.

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to forma sprzedaży żywności polegająca na zbywaniu konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.

Warunki uznania działalności za rolniczy handel detaliczny:

 • obsługa lub przetwarzanie żywności (np. surowce, produkty mięsne, produkty mleczne) i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub dostaw do konsumenta końcowego;
 • sprzedaż żywności na rzecz konsumenta końcowego;
 • żywność pochodząca w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu;
 •  sprzedaż żywności w ramach obowiązujących limitów określonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 • sprzedaż żywności bez udziału pośredników, za wyjątkiem żywności zbywanej podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności, jeżeli pośrednik prowadzi sprzedaż żywności wyprodukowanej przez siebie, a także inny podmiot, w ramach rolniczego handlu detalicznego w danym powiecie, na obszarze którego znajduje się miejsce produkcji tej żywności lub na obszarze powiatu sąsiadującego.

Wymagania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywności wprowadzanej do obrotu:

 • produkcja i sprzedaż żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i mieć niekorzystny wpływ na zdrowie publiczne;
 • spełnienie wymagań określonych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego (…) oraz rozporządzeniem (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych oraz przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;
 • dokumentowanie ilości sprzedawanej żywności;
 • właściwe oznakowanie miejsca sprzedaży żywności;
 • wykorzystanie do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego w rzeźni zatwierdzonej przez powiatowego lekarza weterynarii (zakaz wykorzystania mięsa z uboju na własny użytek).

Wymagania w zakresie oznakowania miejsca sprzedaży żywności:

 • czytelność i widoczność dla konsumenta;
 • napis „rolniczy handel detaliczny”;
 • dane obejmujące: imię i nazwisko albo nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny, adres miejsca produkcji sprzedawanej żywności oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny podmiotu prowadzącego rolniczy handel detaliczny (dotyczy żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej).