wmodr.pl

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z RPO województwa warmińsko-mazurskiego

Dofinansowanie małych i średnich przedsiębiorstw z RPO województwa warmińsko-mazurskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 najwięcej środków przeznacza na wsparcie przedsiębioczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa dofinansowania skierowana jest do przedsiębiorstw, w szczególności tych małych i średnich.

Premiowane są projekty, w których wyniku powstają m.in.: nowe produkty, usługi, rynki zbytu czy nowe technologie. Na dodatkową pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy działający głównie w branżach: ekonomia wody, przemysł drzewny i meblarski oraz produkcja żywności wysokiej jakości. W związku z trudną sytuacją na rynku pracy, znaczna część środków finansowych przeznaczona jest na zwiększenie zatrudnienia oraz aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców. Osoby prywatne mogą korzystać ze wsparcia w sposób pośredni, biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.

Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;
 • budowę i przebudowę ważnych dla województwa połączeń drogowych i kolejowych;
 • projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów, czy zwiększenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • podniesienie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie miejskim;
 • rozwój e-usług przez podmioty świadczące usługi publiczne;
 • ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej;
 • ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 • wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczno-rekreacyjne;
 • tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi;
 • kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe, dające możliwości awansu lub znalezienia pracy;
 • poprawę dostępu do usług zdrowotnych i socjalnych;
 • aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparciem może być bezzwrotna dotacja na realizację projektu lub dla przedsiębiorców, np.:

 • pożyczki lub poręczenia na realizację inwestycji;
 • dofinansowanie szkoleń swoich i pracowników firmy, doradztwo lub możliwość udziału w innej usłudze rozwojowej;
 • usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, w tym np. udostępnienie powierzchni biurowo-laboratoryjnej.