wmodr.pl

Praktyczne informacje o ekonomii społecznej

Praktyczne informacje o ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna jest jednym ze sposobów określenia działalności gospodarczej, łączącej cele społeczne i ekonomiczne. Określana jest także jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

Definicja ekonomii społecznej jest bardzo szeroka. Najbardziej popularną i często stosowaną jest definicja sformułowana przez pracowników europejskiej sieci badawczej EMES (European Research Network). Według niej za przedsiębiorstwo społeczne uznaje się działalność o celach głównie społecznych, której zyski w założeniu są reinwestowane w te cele lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji zysku lub zwiększenia dochodu udziałowców czy też właścicieli. EMES określa kryteria społeczne i ekonomiczne, którymi powinny charakteryzować się inicjatywy wpisujące się w ekonomię społeczną.

Kryteria EMES

Kryteria ekonomiczne:

  • prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
  • niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
  • ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
  • istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:

  • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
  • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
  • specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
  • możliwie wspólnotowy charakter działania;
  • ograniczona dystrybucja zysków.

Kryteria te są definicją idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.