wmodr.pl

Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej

Certyfikacja produktu tradycyjnego – innowacyjny kierunek promocji żywności regionalnej

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Funkcjonowanie struktury organizacyjnej KSOW, w tym SIR i realizacja zadań Sieci, w szczególności plany działania, w latach 2014-2020 są finansowane ze środków Pomocy Technicznej PROW 2014-2020.

Zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w tym zadania brokera innowacji, wykonują WODR-y umiejscowione we wszystkich 16 województwach, a koordynację wykonania tych zadań zapewnia CDR.

Cel główny SIR:

  • Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele szczegółowe SIR:

  • ułatwienie tworzenia oraz funkcjonowania sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, podmiotami doradczymi, jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego oraz pozostałymi podmiotami wspierającymi wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich;
  • pomoc w tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz pomoc w opracowaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji.

Zadania wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w ramach SIR:

  • wyszukiwanie partnerów do współpracy w ramach sieci w zakresie realizacji operacji na rzecz innowacji;
  • identyfikacja problemów i potrzeb związanych z funkcjonowaniem SIR na obszarze danego województwa;
  • ułatwienie tworzenia sieci kontaktów na rzecz innowacji;
  • współpraca z CDR w zakresie tworzenia baz danych i zbierania propozycji operacji do realizacji w ramach planu dwuletniego;
  • gromadzenie i rozpowszechnianie wyników badań naukowych i prac badawczych, a także informacji na temat wdrażania nowych rozwiązań oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w województwie;
  • zapewnienie świadczenia usług przez brokerów innowacji.